Intentieverklaring

Bij aanvang van het examen vragen wij u onze intentieverklaring te tekenen. Hierin staat het volgende waartoe u zich als keurder zal verbinden tot AquaFlanders. Tijdens het examen vragen wij u onderstaande intentieverklaring te ondertekenen.
 
De heer of mevrouw verklaart zich te engageren voor wat volgt:
 • De keurder is op de hoogte van het "Technische reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending” van AquaFlanders en de "Technische voorschriften voor binneninstallaties” van Belgaqua, eventueel aangevuld met de experten-resoluties, evenals van de procedure nacontrole keurders;
 • De keurder verbindt er zich toe een keuringsanalyse uit te voeren volgens de geldende documenten en wetgeving;
 • De keurder zal steeds nagaan in welk ambtsgebied hij zich bevindt en contact opnemen met de AquaFlanders-expert van het bevoegde drinkwaterbedrijf om de specifieke modaliteiten te kennen en toe te passen;
 • De keurder verbindt er zich toe de gestelde bevoegdheden te respecteren. Keurders zijn enkel bevoegd voor het keuren van huishoudelijke residentiële wooneenheden. Het keuren van niet-huishoudelijke binneninstallatie valt niet onder de bevoegdheid van de keurder;
 • De invulling en verwerking van het keuringsverslag zal gebeuren conform de AquaFlanders-handleiding;
 • De keurder verbindt er zich toe een waarheidsgetrouw keuringsverslag af te leveren;
 • De keurder is akkoord om in het begeleidingssysteem te stappen zoals voorgeschreven in het procedurehandboek "Begeleiding keurders” van AquaFlanders;
 • De keurder verbindt er zich toe om driejaarlijks een herscreening te ondergaan teneinde de technische expertise na te gaan;
 • De keurder zal algemene vragen steeds richten aan AquaFlanders;
 • De keurder verricht geen enkele professionele activiteit m.b.t. de sanitaire wereld om belangenvermenging te voorkomen;
 • De keurder verklaart enkel en alleen AquaFlanders-keuringsverslagen te gebruiken;
 • De keurder zal specifieke technische vragen richten aan de betreffende AquaFlanders-expert van het drinkwaterbedrijf.
 • De keurder zal nooit zijn eigen woning zelf keuren;
 • De keurder is ermee akkoord dat de gegevens van de ingevulde keuringsverslagen gebruikt worden voor kwaliteitsborging en nacontrole.

De keurder krijgt na een positief examen eerst een voorlopige aanvaarding van AquaFlanders en pas na de begeleiding een definitieve badge die geldig is tot aan de eerstvolgende bijscholing. 

Bij vaststelling van één of meerdere inbreuken tegen bovenvernoemde, behoudt AquaFlanders zich het recht om de procedure nacontrole keurders in gang te zetten.