Intentieverklaring

Bij aanvang van het examen vragen wij u onze intentieverklaring te tekenen. Hierin staat het volgende waartoe u zich als keurder zal verbinden tot AquaFlanders.
  
 

INTENTIEVERKLARING

De heer of mevrouw verklaart zich te engageren voor wat volgt:
 • De keurder is op de hoogte van de geldende wetgeving inzake lozing van niet-verontreinigd hemelwater en of bemalingswater en van afvalwater, de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen, eventueel aangevuld met de experten-resoluties, evenals van de procedure nacontrole keurders;
 • De keurder verbindt er zich toe een keuringsanalyse uit te voeren volgens de geldende wetgeving en documenten;
 • De keurder verbindt er zich toe de gestelde bevoegdheden te respecteren. AquaFlanders-keurders mogen zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke installaties te keuren.
 • De invulling en verwerking van het keuringsverslag van de privéwaterafvoer zal gebeuren conform de AquaFlanders-handleiding;
 • De keurder verbindt er zich toe een waarheidsgetrouw keuringsverslag af te leveren;
 • De keurder is akkoord om in het begeleidingssysteem te stappen zoals voorgeschreven in het procedurehandboek "Begeleiding keurders” van AquaFlanders;
 • De keurder verbindt er zich toe om driejaarlijks een herscreening te ondergaan teneinde de technische expertise na te gaan;
 • De keurder zal algemene vragen steeds richten aan AquaFlanders;
 • De keurder mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de privéwaterafvoer;
 • De keurder verklaart enkel en alleen AquaFlanders-keuringsverslagen te gebruiken;
 • De keurder zal specifieke technische vragen richten aan de betreffende AquaFlanders-expert;
 • De keurder zal nooit zijn eigen woning zelf keuren;
 • De keurder is ermee akkoord dat de gegevens van de ingevulde keuringsverslagen gebruikt worden voor kwaliteitsborging en nacontrole. 

De keurder krijgt na een positief examen eerst een voorlopige aanvaarding van AquaFlanders en pas na de begeleiding een definitieve badge die geldig is tot aan de eerstvolgende bijscholing.

Bij vaststelling van één of meerdere inbreuken tegen bovenvernoemde, behoudt AquaFlanders zich het recht om de procedure nacontrole keurders in gang te zetten.