Wie zijn we

EEN NIEUWE START

Vanaf 1 januari 2012 is SVW overgegaan in AquaFlanders. Deze verandering is de afspiegeling van de veranderingen die de watersector in Vlaanderen momenteel ondergaat.

Drinkwaterbedrijven zijn sedert begin 2005 saneringsplichtig geworden voor het door hen geleverde water en dit heeft ook een nieuwe dynamiek teweeg gebracht. Het gevolg is dat we een vernieuwde aanpak en een versnelling gekregen hebben in de wereld van het rioolbeheer.

AquaFlanders wil alle openbare spelers, actief in dit watergebeuren, samenbrengen in haar vereniging en aldus met één stem spreken in gemeenschappelijke aangelegenheden. Dat is onze ambitie.

WERKING

Het hoogste gezagsorgaan van AquaFlanders is de Algemene Vergadering. Zij komt statutair ieder jaar samen voor eind april. De Algemene Vergadering benoemt de Raad van Beheer die in hoofde van zijn voorzitter de vereniging bestuurt.

De dagelijkse leiding van AquaFlanders berust bij de directeur-coördinator, bijgestaan door het secretariaat en stafmedewerkers. De directeur-coördinator staat in voor de administratieve ondersteuning en coördinatie van AquaFlanders, enerzijds om een technische ondersteuning te kunnen geven aan de werking van het directiecomité Overleg, en anderzijds ook om een invulling te kunnen geven aan de opdrachten vanuit de overheid aan de watersector.

De werkgroepen worden samengesteld uit de vertegenwoordigers van de leden van de drinkwater- en afvalwaterbedrijven. Elke werkgroep wordt geleid door een voorzitter, aangeduid door het Directiecomité, en heeft een specifiek takenpakket.
 

STERK BEELDMERK

Water is steeds in beweging en deze dynamiek is ook terug te vinden in het beeldmerk van ons logo die de symboliek van de waterketen door de mens weergeeft. We zijn dan ook een dynamische organisatie. Het beeldmerk visualiseert duidelijk het integraal waterbeleid, een opdracht die decretaal toevertrouwd werd aan de drinkwatermaatschappijen. De blauwe kleur staat voor zuiver drinkwater en het paars staat voor afvalwater.