Afvalwaterzuivering

Voor Europa moet het grond- en oppervlaktewater in de lidstaten een goede kwaliteit hebben. In Vlaanderen is Aquafin NV verantwoordelijk voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. Het bedrijf legt daarvoor collectoren aan die het afvalwater opvangen uit de gemeentelijke riolen en het transporteren naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om hoogteverschillen onderweg te overbruggen, zijn op bepaalde plaatsen in het stelsel pompstations gebouwd.

Het zuiveringsproces in de waterzuiveringsinstallatie bootst in grote mate het zuiveringsproces in de natuur na. In een eerste fase wordt het grof vuil uit het water gehaald. Daarna volgt de biologische zuivering: miljoenen microscopisch kleine bacteriën voeden zich met de zuurstofbindende stoffen in het afvalwater. Met behulp van zuurstof verbranden ze deze stoffen tot water, stikstofgas en koolzuurgas. Nadat de overgebleven bacteriën (actief slib) in rust bezonken zijn, wordt het gezuiverd afvalwater naar een naburige waterloop geleid.

De sterke uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur gedurende de laatste twee decennia werpt duidelijk zijn vruchten af. Het leven keert immers stilaan terug in onze beken en rivieren.