Keuring privéwaterafvoer

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering.
 
De kwaliteit van het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van uw private waterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert. Daarom is voortaan een keuring van uw privéwaterafvoer noodzakelijk.
In de praktijk betekent dit dat er nagegaan wordt of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.
 
Hieronder vindt u meer informatie over wat de keuring van de privéwaterafvoer precies inhoudt. Voor meer informatie kan u ook steeds terecht bij uw rioolbeheerder.

Wanneer is de keuring verplicht?

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht:
 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de ex-ploitant
 • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.


Editeer

Hoe vraag ik een keuring aan?

De aanvrager kan een keuring aanvragen bij zijn eigen rioolbeheerder of een extern keuringsorganisme/bedrijf.
Klik hier voor de lijst met door AquaFlanders aanvaarde keurders.


Editeer

Wie mag keuren?

De door AquaFlanders  aanvaarde professionele keurders van uw exploitant zijn uitstekend geplaatst om u te helpen. Indien u dit wenst, kan u ook beroep doen op een externe keurder. In dat geval dient u wel na afloop van de keuring het door de keurder gehandtekende positieve keuringsattest en de onderdelenlijst te bezorgen aan uw exploitant.
 
Een keurder mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de privéwaterafvoer. Dit betekent dat een keurder nooit zijn eigen werk aan een privéwaterafvoer mag keuren.
 


Editeer

Wat heb ik nodig voor de keuring?

De keuring kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf de waterafvoer van uw sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes. De sanitaire toestellen zelf moeten nog niet geplaatst zijn, maar het moet wel al duidelijk zijn voor wat de afvoer gebruikt gaat worden.

Op het moment van de keuring moeten volgende documenten in drievoud aanwezig zijn:
 • uitvoeringsplan van de private waterafvoer (schets van de afwatering)
 • onderdelenlijst: een zo volledig mogelijk ingevulde lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (septische put, hemelwaterput,…)
 
Om de keuring vlotter te doen verlopen vraagt de keurder ook naar de beschikbaarheid van:
 • eventueel foto’s van de private waterafvoer (het controleren gebeurt merkelijk vlotter als duidelijk is waar alle leidingen liggen) of van onderdelen ervan
 • goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, wanneer van toepassing
 • eventueel facturen van de gebruikte onderdelen.

Onderdelenlijst

 

uitvoeringsplan

Je kan hier een voorbeeld van een uitvoeringsplan downloaden. Het uitvoeringsplan dient in drievoud aanwezig te zijn en van goede kwaliteit te zijn zodat de keurder deze kan gebruiken.

Het uitvoeringsplan geeft een horizontale doorsnede van het gebouw en bevat een legende zodat het duidelijk is waar afvalwater, hemelwater en/of gemengd water afgevoerd worden. Men gebruikt liefst kleuren voor de duiding van de verschillende soorten waterafvoer. Men gebruikt rood om de droogweerafvoer (DWA, afvalwater) aan te duiden en blauw voor de regenwaterafvoer (RWA ). Men gebruikt ook oranje om zwart water (afkomstig van wc's) aan te duiden.

Het uitvoeringsplan moet overeenkomen met de privéwaterafvoer, volledig zijn en de onderdelen die zich op de onderdelenlijst bevinden moeten er op staan met het nummer van de onderdelenlijst.


voorbeeld uitvoeringsplan.pdf

Editeer

Hoe verloopt de keuring?

De keuring

De keurder komt op het afgesproken tijdstip en controleert of de nodige documenten (uitvoeringsplan en ingevulde onderdelenlijst) aanwezig zijn.

Alle toezichtsdeksels moeten door u geopend kunnen worden op het moment van keuring.

De keurder controleert volgende zaken:
 • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
 • correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
 • aanwezigheid van de hemelwaterput, indien verplicht.
Opgelet: de hydraulische afvoercapaciteit en de materialen van het private waterafvoersysteem worden niet gecontroleerd of getest.

BELANGRIJK: Schade als gevolg van de uitvoering van de keuring die optreedt als gevolg van een fout in de private waterafvoer is ten laste van de eigenaar.

STEL: uw private waterafvoer is conform. De keurder stelt een keuringsattest op waarin hij de conformiteit van uw private waterafvoer bevestigt.

STEL: uw riolering is niet conform. Dit kan zijn omdat er bijvoorbeeld een verbinding is tussen het hemel- en afvalwatercircuit, of omdat er geen hemelwaterput aanwezig is terwijl dit is opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. In dat geval stelt de keurder het keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Na herstel van de inbreuken vraagt u een herkeuring aan.

Na afloop van de keuring

Na afloop van de keuring neemt de keurder het ondertekende keuringsattest en de onderdelenlijst mee. U krijgt zelf ook een kopie van het keuringsattest. Wordt de keuring uitgevoerd door een aanvaarde externe keurder, dan dient u zelf het keuringsattest en de onderdelenlijst op te sturen naar uw exploitant.Editeer

Bouwen of verbouwen?

Toekomstige bouwers en verbouwers vernemen hoe in een particuliere woning best wordt omgesprongen met afvalwater, in de publicatie van de VMM "Waterwegwijzer bouwen en verbouwen".

Er bestaat een informatiepunt van de Vlaamse overheid over duurzaam omgaan met water.
Surf naar www.waterloketvlaanderen.be. U kan ook bellen naar 053 72 64 45.
 


Editeer