25 juli 2018 - Besluit Antwerpen droogte

POLITIEBESLUIT

De gouverneur van de provincie ANTWERPEN,

 

Besluit

Gelet op artikel 128 van de provinciewet, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818,

gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen

vast te stellen;

Gelet op afkondiging van code oranje voor alle Vlaamse provincies door de Vlaamse

Droogtecommissie op 24 juli 2018;

Overwegende dat de thans aanhoudende droogte tot gevolg kan hebben dat er zich moeilijkheden

voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven;

Overwegende dat zich derhalve preventief tijdelijke maatregelen opdringen om de verspilling van

water tegen te gaan;

 

BESLUIT:

ARTIKEL 1.

Het is verboden water - zowel uit het publieke drinkwaternet, als regen- en grondwater- tegebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00 en 8u00 in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

 

ARTIKEL 2.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen

en met een geldboetevan 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

 

ARTIKEL 3.

Huidig besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Antwerpen.

 

ARTIKEL 4.

Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via

gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

 

Gouverneur van Antwerpen,

 

Cathy Berx

 

Bron: https://www.antwerpen.be/nl/info/5b5759922d2a3c14770fad2f/sproei-en-vulverbod-omwille-van-droogte