Repertorium

Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector is fier u de editie 2014 van het Repertorium met de Technische voorschriften binneninstallaties, de conform beveiligde en watertechnisch veilige toestellen, goedgekeurde beveiligingen en gecertifieerde fluïda van categorie 3 te presenteren.

Het eerste gedeelte van deze brochure bevat de Technische Voorschriften inzake Binneninstallaties (ook private installaties genoemd), die op het openbaar waterleidingnet aangesloten zijn. Ze volgen de principes van de norm NBN EN 1717 "Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming” en van de daarin opgesomde productnormen/

Vanaf begin 2004 werden deze Technische Voorschriften volledig opgenomen in het Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending, van toepassing in het Vlaamse Gewest (www.aquaflanders.be). Systematische controles van de nieuwe installaties werden ingevoerd zodat enkel de goedgekeurde installaties aan het net gekoppeld mogen worden. Gelijkaardige maatregelen zijn ook, volgens specifieke modaliteiten, van toepassing in de andere Gewesten.

Het Reglement (blz. 18) als dusdanig wordt voorafgegaan door een rijkelijk geïllustreerde educatieve voordracht over de Technische Voorschriften. Deze vervangt geenzins het reglementaire gedeelte. De afgevaardigden van de waterleidingbedrijven en de experten van Belgaqua zijn steeds beschikbaar om de essentiële regels toe te lichten.

De werkbladen voor installaties en toestellen voor niet-huishoudelijk gebruik (Deel III) zijn reeds gedeeltelijk herwerkt. Installaties en toestellen worden nu reeds bij voorkeur goedgekeurd volgens de principes van de NBN EN 1717. Het secretariaat en onze experten zullen u graag adviseren. Zie ook www.belgaqua.be.

Tot slot vindt u een niet exhaustieve lijst met toestellen, beveiligingen en fluïda die een BELGAQUA certificaat hebben. De gegevens in deze lijst werden opgenomen op verzoek van de fabrikanten of invoerders.Tijdens het afgelopen jaar werden heel wat nieuwe goedkeuringen toegekend, zodat deze editie ook veel meer vermeldingen dan de vorige bevat.

Onze prioriteit is duidelijk: steeds een onberispelijke waterkwaliteit verzekeren.

U kan het repertorium hieronder downloaden of bestellen via volgend bestellingsformulier. (1 exemplaar is gratis).