Actieplan drinkwater

In 2018 heeft AquaFlanders zijn actieplan tegen tekort aan drinkwater aangekondigd.

De drinkwaterbedrijven ontwikkelden een actieplan dat steunt op 5 pijlers en dat de levering van kwalitatief drinkwater moet garanderen, ook in moeilijke periodes. Het plan heeft 5 belangrijke actiepunten: werken op bronnen, samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, infrastructuur aanpassen, innovatie voor de toekomst en niets verloren laten gaan.

De vijf pijlers van het actieplan tegen drinkwaterschaarste op een rij, samen met wat toelichting

1. Werken op bronnen

 • Brondiversifiëring: zowel grond- als oppervlaktewaterwinning en zowel op diepe als ondiepe grondwaterwinning
 • Alternatieve bronnen: inzetten op verzilt water en gezuiverd afvalwater
 • Duurzaam beheer van de bronnen: continu de beschikbare reserves monitoren
 • Bescherming: de kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktebronnen veilig stellen, uitbouw strategische reserves

2. Samenwerking

 • Grootschalige samenwerkingsverbanden opzetten tussen de drinkwaterbedrijven – onderlinge koppeling van productie en transport
 • De onderlinge leveringscapaciteit tussen de drinkwaterbedrijven versterken
 • Grensoverschrijdende grondwaterlagen en waterlopen gepast beheren

3. Infrastructuur aanpassen – een greep uit het aanbod van lopende projecten

 • Renovatie waterproductiecentrum Eeklo > 500.000 m3 drinkwater/jaar
 • Nieuw waterproductiecentrum Vlakenhof > 12.000 m3 drinkwater/dag
 • Nieuwe grondwaterwinning in regio Tongeren gepland

4. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling voor de toekomst

 • Nieuwe oplossingen zoals decentrale watervoorziening > extra regenwater in de ondergrond opslaan en hergebruik van afvalwater van industrie
 • Nieuwe zoetwatervoorraden creëren
 • Ontzilting van brak kanaalwater in Oostende

5. Niets verloren laten gaan

 • Verliezen beperken door betere detectie, opvolging en snellere herstelling
 • Hergebruik van afvalwater, hemelwater en spoelwater bij drinkwaterwinning
 • Waterstockage: zowel door spaarbekkens uit te breiden als door ondergrondse waterstockage
 • Sensibilisering bij het grote publiek, om waterverspilling te vermijden
 • Escaleren: via een nieuwe escalatieschema de waterstanden nauwlettend opvolgen en specifieke maatregelen treffen bij waterschaarste. Het schema kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en wil een snelle en eenduidige communicatie rond de beschikbaarheid van drinkwater realiseren.