Vlaamse watersector neemt processen onder de loep in benchmarkrapporten

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Deze benchmarks worden georganiseerd binnen AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Daarbij worden de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. Intussen publiceert de watersector haar vijfde en zesde benchmarkrapport: Nieuwe Aftakkingen en Asset Management.

Dergelijk procesbenchmark omvat enerzijds een meting van een aantal vastgelegde KPI’s en anderzijds een maturiteitsmeting van het proces zelf. De uittekening van deze processen gebeurt in nauwe samenwerking met de WaterRegulator en met de steun van procesbegeleider KPMG. In de voorbije jaren zijn dergelijke procesbenchmarks op sectorniveau steeds een bijzonder boeiende oefening gebleken, waarbij de waterbedrijven niet enkel de eigen processen onder de loep nemen maar ook leren van elkaars processen.

Nieuwe Aftakkingen

In de benchmark ‘Nieuwe Aftakkingen’ werd het volledige proces voor de realisatie van een nieuwe drinkwateraftakking, van de aanvraag door de klant tot de indienststelling ervan, onder de loep genomen. Zo werden onder meer de doorlooptijden, de leveringsomvang per bedrijf en de kostprijs aan de klant naast elkaar gelegd. Daarbij werden er enkele relevante KPI’s bepaald en een maturiteitsscore uitgewerkt, aan de hand waarvan elk waterbedrijf dit proces kan optimaliseren. Zo bleek onder meer dat wanneer de klant de mogelijkheid heeft om de aanvraag elektronisch in te dienen via de website, de doorlooptijden sterk gereduceerd kunnen worden. Ook werd duidelijk dat de leveringsomvang van het basispakket varieert per waterbedrijf, waardoor ook de standaardprijs niet uniform is. Wanneer men wil komen tot een uniforme standaardprijs voor nieuwe aftakkingen, vraagt dit dan ook om het aligneren van de leveringsomvang.

Asset Management

Om op lange termijn de betrouwbaarheid te garanderen door een weloverwogen beleid rond netvernieuwing en netonderhoud, is een goed asset management vereist. In de benchmark Asset Management bekijkt de sector, samen met de WaterRegulator, hoe het distributienet voor kraanwater wordt beheerd en wordt nagegaan welke de meest optimale aanpak is. Het Vlaamse drinkwaternet bevindt zich in een goede toestand en de waterbedrijven anticiperen op de veroudering van de netten om de betrouwbaarheid van het drinkwater te garanderen. De Vlaamse watersector is één van de allereerste die een procesbenchmark heeft opgesteld voor het meten van het beheer van de drinkwaternetten.

Benchmark Nieuwe Aftakkingen
Benchmark Asset Management
Addendum Benchmark Nieuwe Aftakkingen & Asset Management

Eerder gepubliceerde benchmarkrapporten

NRW (non revenu water)

In de procesbenchmark NRW worden de verschillende bedrijfsprocessen van de Vlaamse drinkwatersector geanalyseerd worden. Met deze analyses wordt de drinkwatersector voortdurend doorgelicht en drukken de waterbedrijven ook de vaste wil uit om voortdurend hun eindproduct te verbeteren.

Deze wil tot optimalisatie kadert ook in de regulering van de sector die door de Vlaamse Regering in het leven is geroepen. De WaterRegulator heeft immers als opdracht de transparantie van de sector te verhogen, de prestaties van de waterbedrijven onderling te vergelijken en de efficiëntie te verhogen.

Voor de studie over het niet in rekening gebracht water (kortweg “NRW”) hebben de bedrijven grote inspanningen rond datacollectie en rapportering geleverd. Zij hebben echter niet op de resultaten van de studie gewacht om initiatieven te nemen op het vlak van NRW-reductie en -beheersing.

Met deze benchmark wordt voor sommige parameters van het NRW ook een verbeterpotentieel vastgesteld dat door de sector ter harte zal
genomen worden.

In deze benchmarkoefening worden de productieverliezen niet meegerekend Deze benchmarkoefening start nadat ruwwater werd gezuiverd tot reinwater en in het transport- en distributienet wordt geïnjecteerd. Bij deze benchmarkoefening wordt verder ook geen verschil gemaakt tussen transportleidingen en distributieleidingen.

Benchmark NRW