Regelgeving en financiering

Regelgeving en financiering

Het drinkwater dat de waterbedrijven in Vlaanderen leveren, moet te allen tijde voldoen aan de wettelijk opgelegde kwaliteitseisen voor water voor menselijke consumptie op het...
Lees meer
Maak prioritair werk van de ontwikkeling en de implementatie van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie, maar ook van een nieuw effectie...
Lees meer
Voorzie in garanties voor de vrijwaring van drinkwatervoorraden bij projecten in de diepe ondergrond, waaronder gaswinning door fracking, diepe geothermie en andere (toekomsti...
Lees meer
Bescherming van grondwaterwinningen
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Actualiseer en optimaliseer de regelgeving rond de bescherming van grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening.
Lees meer
Voor een goede leefomgeving in dorp en stad moeten we samenwerken en durven investeren.
Lees meer
Hanteer een systeemaanpak voor de hele waterketen, met nauwe samenwerking tussen alle actoren.
Lees meer
Integraal waterbeheer
Samenwerking met alle actoren
Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer waarin verschillende doelstellingen en beheersvormen samenkomen, zoals het beheer van grondwater, het beschermen tegen overst...
Lees meer
Vereenvoudig de administratieve verplichtingen van de waterbedrijven en rioolbeheerders.
Lees meer
Doorlooptijden projecten verlagen
Afstemming met verschillende partners
De doorlooptijden van projecten zijn te lang. Dikwijls zijn het gecombineerde dossiers die het langst aanslepen. Meer afstemming tussen de verschillende partners en de financi...
Lees meer
Voorzie een sluitende financiering voor investeringen (vervanging en uitbreiding) en beheer van het rioolstelsel.
Lees meer
Subsidiering van het rioleringsbeleid
Wijziging rioolsubsidiebesluit
Voorzie in een grondige wijziging van het rioolsubsidiebesluit.
Lees meer
Voorzie gelijke middelen voor alle nutssectoren bij het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid. Doe dit via een herziening van de wet van 193...
Lees meer
Erfdienstbaarheden van openbaar nut
Wijziging drinkwaterdecreet
Pas het drinkwaterdecreet aan en voorzie ook voor de waterbedrijven een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut.
Lees meer
Onteigeningsdecreet
Wetswijziging
Neem de waterbedrijven op in het onteigeningsdecreet.
Lees meer
Opname van het rioolbeleid in de omgevingsanalyse en de meerjarenplanning
Lees meer
Stem de regelgeving voor de keuring van de privéwaterafvoer op elkaar af. Voorzie een uniform keuringssysteem dat de klant zekerheid geeft over het in regel zijn van zijn priv...
Lees meer
Handhaving voor de rioolbeheerder
Tweerichtingsverkeer
Versterk de handhaving via een tweesporensysteem.
Lees meer
Toepassen van de 'code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen'
Lees meer
Ruimtelijk beleid
Wateropvang
De gemeente kan samen met AquaFlanders een ruimtelijk beleid uitwerken en zo extra ruimte creëren voor water en dus een hogere waterveiligheid.
Lees meer
Tariefstructuur van de waterfactuur
Aanpassing kostenstructuur
Evalueer de huidige tariefstructuur voor de integrale waterfactuur en hou daarbij rekening met het globaal sociaal beleid. Pas ook het vastrecht aan.
Lees meer
Betalingsmoeilijkheden
Minnelijke schikking
Bepaalde klanten die hun drinkwaterfactuur niet langer kunnen betalen, kunnen beroep doen op het OCMW.
Lees meer
Drones boven de open drinkwaterinfrastructuur
Bescherming drinkwatervoorziening
Verbied het vliegen met drones boven open drinkwaterinfrastructuur.
Lees meer
Cybersecuritywet
Beveiliging van netwerk- en informatiesysteem
Informeer de watersector over mogelijke dreigingen en maak screening van personeel mogelijk.
Lees meer
Voorzie in garanties voor de vrijwaring van drinkwatervoorraden bij projecten in de diepe ondergrond, waaronder gaswinning door fracking, diepe geothermie en andere (toekomsti...
Lees meer
Nieuw Algemeen Waterverkoopreglement brengt wijzigingen met zich mee
Dit Besluit gaat van kracht in drie fasen: op 1 juli 2019, op 1 januari 2020 en op 1 januari 2021
Lees meer
Gemeentelijke rioolopdracht verduidelijkt
Laatste volledige legislatuur voor verstrijken deadline Europese Kaderrichtlijn Water
De gemeentelijke rioolopdracht is een grote uitdaging voor de gemeenten en rioolbeheerders. Deze gemeentelijke legislatuur is de laatste volledige legislatuur voor het verstri...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorn...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer