Algemene aankoopvoorwaarden

Art. 1: Door de aanvaarding van de bestelbon/overeenkomst verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met deze algemene aankoopvoorwaarden.

Art. 2: Bij eventueel afwijkende voorwaarden tussen deze algemene aankoopvoorwaarden en het bijzonder bestek van de betrokken opdracht, zijn de voorwaarden zoals opgenomen in het bijzonder bestek van toepassing.

Art. 3: Onderhavige aankoopvoorwaarden kunnen slechts gewijzigd en/of aangevuld worden mits uitdrukkelijk akkoord van AquaFlanders.

Art. 4: De wettelijke voorschriften inzake overheidsopdrachten zijn van toepassing op alle opdrachten van AquaFlanders.

Art. 5: Alle briefwisseling aangaande onderhavige bestelling/overeenkomst dient in de Nederlandse taal opgesteld te worden en gericht aan AquaFlanders vzw, Desguinlei 250, 2018 Antwerpen, met vermelding van het bestelbon- of overeenkomstnummer (zie ook briefreferentie op aankoopfactuur + elektronische facturatie).

Art. 6: De facturen voor deze opdracht dienen elektronisch (in pdf-formaat) te worden doorgestuurd aan boekhouding@aquaflanders.be.

Art. 7: Als betalingstermijn geldt een termijn van 30 dagen na ontvangst factuur indien de gefactureerde opdracht zonder opmerkingen door AquaFlanders werd aanvaard, de factuur regelmatig werd opgemaakt (o.a. voorzien van de nodige referenties) en de ontvangst van andere eventueel vereiste documenten o.m. inzake veiligheid, hygiëne en milieu (indien van toepassing) in orde is.

Art. 8: De goederen dienen steeds franco geleverd te worden op het aangeduide adres tenzij anders vermeld op de bestelbon. De te leveren goederen dienen derwijze verpakt te zijn, dat zij zonder mechanische toestellen kunnen afgeladen en verladen worden.

Art. 9: Alle opgeleverde items (omgeving, programmacode, intellectuele eigendom, documentatie ...) alsook de daaraan verbonden intellectuele en andere eigendomsrechten worden eigendom van AquaFlanders. Hieronder wordt verstaan: de onherroepelijke vervreemding, zonder enige beperking met betrekking tot de mogelijke exploitatiewijzen of de geografische uitgebreidheid in volle wettelijke omvang, van de vermogensrechten zoals deze voortvloeien uit de Auteurswet, op de creaties die onder het toepassingsgebied van de opdracht vallen, en van eventuele andere rechten die ontstaan door de loutere creatie, zonder enige vereiste van registratie of depot. De opdrachtnemer garandeert daarbij eveneens dat de auteursrechtelijke morele rechten waarover de natuurlijke personen-auteurs beschikken, niet zullen gebruikt worden op enige wijze die het normale gebruik van de creaties door AquaFlanders op welke wijze ook in het gedrang zal brengen.

Art. 10: Alle leveringen en verpakkingen dienen te voldoen aan de van kracht zijnde wettelijke bepalingen inzake veiligheid, hygiëne en milieu. Dit betreft in het bijzonder machines, installaties, gemechaniseerde werktuigen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, gevaarlijke producten. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe aan de gestelde eisen te voldoen. Hij zal de terzake geldende documenten afleveren.

Art. 11: Alle leveringen dienen te gebeuren tijdens de werkdagen van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 15.45 uur behoudens specifieke vermeldingen op bestelbon of bestek.

Art. 12: Aangetekende zendingen kunnen enkel in ontvangst genomen worden op het adres vermeld in artikel 5.

Art. 13: Leveringstermijn: Bij laattijdige levering wordt de opdrachtnemer automatisch in gebreke gesteld en zal AquaFlanders de toepassing eisen van de boeteclausules voorzien in de overheidsopdrachtenwetgeving of in het betreffend bestek.

Art. 14: Het evaluatiesysteem voor leveranciers/dienstverleners is – in voorkomend geval – op deze bestelling/overeenkomst van toepassing.

Art. 15: Elke partij of elk stuk van een materiaal dat in aanraking komt met drinkwater dient vóór levering door een keuragent , aangeduid door AquaFlanders, gecontroleerd te worden.

De keuring dient uitgevoerd te worden conform 1) het document AquaFlanders T.V./000/1 (meest recente versie beschikbaar op het moment van bestelling) – Goedkeuring en partijkeuringsmodaliteiten van materialen voor leveringen en werken 2) bepalingen omtrent keuringen opgenomen in de van toepassing zijnde AquaFlanders gemeenschappelijke materiaalvoorschriften. Bij stukkeuring dient 100% van de materialen gekeurd te worden.

De opdrachtnemer stuurt hiertoe een aanvraag aan de keuringsdienst (zie https://www.aquaflanders.be/keurders). De opdrachtnemer krijgt bericht van het keuringsorganisme over de juiste keuringsdatum. In principe valt deze datum binnen de 14 kalenderdagen na aanvraag.

Art. 15: Vertrouwelijkheid van gegevens - AquaFlanders hanteert strenge regels in verband met informatiebeveiliging. De beveiliging van de gegevens is afhankelijk van de classificatie ervan; de overeenkomstige maatregelen zijn terug te vinden via https://www.aquaflanders.be/privacy.