Disclaimer

Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • AquaFlanders: AquaFlanders vzw, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 250, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0414299866, info@aquaflanders.be;
  • Website: www.aquaflanders.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door AquaFlanders;
  • Dienstverlening: alle middelen, tools, platformen,…, die ter beschikking worden gesteld van de bezoeker of gebruiker, waaronder onder meer:
    • Pluvo: leerplatform gebruikt door AquaFlanders
  • AFK: Digitaal keuringsplatform van AquaFlanders
  • Bezoeker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.
  • Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de website of de dienstverlening van AquaFlanders

Toegang

De toegang tot de informatie op de Website is gratis.

De toegang tot de dienstverlening is gekoppeld aan specifieke voorwaarden die vastgelegd worden in de gebruikersvoorwaarden voor de respectievelijke dienstverlening en die kenbaar gemaakt zijn aan de gebruiker via een overeenkomst of reglement.

AquaFlanders stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegankelijkheid van haar website en tot de dienstverlening, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren.

De toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, of omwille van enige andere technische reden. Voorgaande interventies geven geen enkele aanleiding tot enige aanspraak of vergoeding.

De raadpleging of het gebruik van de Website of de dienstverlening houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien de Bezoeker verdergaat met het raadplegen van de Website of het gebruiken van de dienstverlening, betekent dit dat de Bezoeker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. AquaFlanders kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

Verder is de Bezoeker verantwoordelijk voor ieder gebruik van de dienst en verbindt hij zich er tevens toe de inhoud van de website of de dienstverlening niet aan te wenden voor enig onrechtmatig doel, alsmede voor enige handeling die ongepast, lasterlijk racistisch, haatdragend of op een of andere wijze de belangen van derden direct of indirect kan schaden.

Informatie

Op De Website

AquaFlanders beheert de Website en past ze voortdurend aan teneinde aan Bezoekers de meest recente informatie te verschaffen. AquaFlanders beoogt Bezoekers zo goed mogelijk via de Website te informeren. Indien onjuiste informatie op de Website zou worden gepubliceerd, zal AquaFlanders alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. AquaFlanders is echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

Door het louter raadplegen van de Website wordt AquaFlanders tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van AquaFlanders nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen, etc.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De Bezoeker is verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van de gegevens op de Website. De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Dienstverlening

AquaFlanders beheert de informatie in het kader van de dienstverlening en past ze voortdurend aan teneinde aan gebruikers de meest recente informatie te verschaffen. AquaFlanders beoogt gebruikers zo correct mogelijke informatie te verschaffen. Indien onjuiste informatie via de dienstverlening zou worden aangeboden, zal AquaFlanders alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. AquaFlanders is echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die via haar dienstverlening wordt aangeboden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van de gegevens die ter beschikking wordt gesteld via de dienstverlening. De inhoud van de dienstverlening kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan AquaFlanders te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden. De Website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan AquaFlanders, hetzij totaal onafhankelijk zijn van AquaFlanders.

AquaFlanders kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website of via de dienstverlening verwijst. Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites.

De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de Bezoeker aangebracht. AquaFlanders controleert (de inhoud van) deze andere websites niet. Zodra AquaFlanders met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van AquaFlanders overeenstemt, zal AquaFlanders de hyperlink naar deze website verwijderen. AquaFlanders kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

Intellectuele Eigendomsrechten

Website

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van AquaFlanders en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan AquaFlanders.

Bezoekers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van AquaFlanders en/of van derden integraal te respecteren. Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden overeenkomstig Titel 5 van Boek XI van het Wetboek van Economisch recht, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AquaFlanders. De Bezoeker mag, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van AquaFlanders, informatie van deze Website enkel downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. AquaFlanders machtigt de Bezoeker eveneens om de gegevens van de Website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

AquaFlanders behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

Open data

Indien de Website echter open data bevat, zijn volgende regels van toepassing op het hergebruik hiervan. Meer informatie over de toegang tot en het hergebruik van deze open data op onze website vindt u op Open data | Vlaanderen.be.

Bepaalde informatie kan gratis worden hergebruikt voor eender welk doel (zoals maar niet beperkt tot privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden) en dit onder minimale restricties. Bij gratis hergebruik van open data is de modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing.

Bepaalde informatie op de website van AquaFlanders kan echter enkel worden hergebruikt mits een vergoeding voor de toegang tot deze informatie alsook de verstrekking en het hergebruik hiervan. Het hergebruik tegen vergoeding wordt geregeld door de modellicentie hergebruik tegen vergoeding.

Bij hergebruik (zowel gratis als tegen vergoeding) is het nodig om de datum en bron (bv. www.aquaflanders.be, www.kraanwater.be, https://keuringen.aquaflanders.be/...) van de hergebruikte informatie steeds te vermelden.

AquaFlanders stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en actueel is. Wordt er toch een onjuistheid vastgesteld, dan zal het zo snel mogelijk de nodige correcties doorvoeren.

E-mail

E-mailberichten en enige bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke en/of anderszins wettelijk beschermde gegevens bevatten. In dat geval mag u dit bericht niet kopiëren of gebruiken of de inhoud ervan aan derden bekendmaken. In e-mails vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van AquaFlanders.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u de afzender te verwittigen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. AquaFlanders is niet aansprakelijk voor virussen e-mailberichten en/of enige bijlagen. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze berichten, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade geleden door de ontvanger resulterend uit de inhoud van een e-mailbericht.

Dienstverlening

De dienstverlening, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van AquaFlanders en andere bestanddelen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan AquaFlanders. Gebruikers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van AquaFlanders en/of van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze dienstverlening, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AquaFlanders. AquaFlanders behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

Aansprakelijkheid

AquaFlanders kan niet met 100% zekerheid garanderen dat de op de website of via de dienstverlening weergegeven informatie en gegevens alomvattend, volledig, nauwkeurig en te allen tijde bijgewerkt zijn, daar deze vatbaar zijn voor evolutie. AquaFlanders is dan ook niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die zich zou voordoen of zou kunnen voortvloeien uit rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of een ander kanaal of van de op of via de website of via de dienstverlening verkregen informatie, noch voor schade ontstaan of voortvloeiend uit onvolledige of verkeerde informatie op deze website of via de dienstverlening.

Door de Website te bezoeken of door gebruik te maken van de dienstverlening , aanvaardt de Bezoeker om alle risico's verbonden aan het gebruik hiervan op zich te nemen. Zo draagt de Bezoeker onder meer (niet-limitatief) zelf het risico op schade aan zijn computer, software en gegevens en/of verlies van gegevens wanneer deze schade of dit verlies te wijten is aan bijvoorbeeld een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. AquaFlanders kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

AquaFlanders en haar informatieleveranciers kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de Website en/of op verwante informatiediensten of in de dienstverlening. AquaFlanders wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website of van de dienstverlening.

AquaFlanders is in geen geval aansprakelijk voor vermogensschade, morele schade, indirecte schade, vertragingsschade, onvoorzienbare schade of gevolgschade. AquaFlanders kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor de aan hen toerekenbare tekortkomingen in geval van opzettelijke fout, fraude of bedrog.

Veiligheid Van De Website en de dienstverlening

Teneinde de veiligheid van haar Website en dienstverlening te waarborgen, zal AquaFlanders alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de Website evenals de dienstverlening zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de Website of dienstverlening, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website of dienstverlening, zal AquaFlanders alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website of dienstverlening te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

Toepasselijk Recht

Vermits de Bezoeker door zijn bezoek aan de Website of door gebruik te maken van de dienstverlening onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de Bezoeker ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of dienstverlening of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen valt.