Algemene verkoopsvoorwaarden

Versie 8 december 2023

Artikel 1. Definities

AquaFlanders: AquaFlanders, VZW, een Vereniging Zonder Winstoogmerk maatschappelijke zetel te Desguinlei 250, 2018 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0414.299.866.

Contract: de overeenkomst betreffende de levering van Diensten tussen AquaFlanders en de Klant, inclusief alle (kader)overeenkomsten, verkooporders, alsook deze Verkoopvoorwaarden.

Diensten: de diensten die AquaFlanders aan de Klant zal leveren, zoals omschreven in artikel 3 van onderhavige verkoopvoorwaarden en/of in de Specifieke Voorwaarden. Deze worden steeds beheerst door dit Contract en maken hier integraal deel van uit.

Klant: de klant vermeld in de bestelling.

Medewerkers: personeelsleden, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants van één van de Partijen en/of de met haar Verbonden Vennootschappen.

Overmacht: de situatie waarin de uitvoering van het Contract voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) onmogelijk wordt gemaakt. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, staking, oorlog, terrorisme, ongunstige weersomstandigheden, de onmiddellijke beëindiging van de samenwerking met of overmacht van de toeleveranciers van de Dienstverlener, overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, of de onbeschikbaarheid van Medewerkers niet te wijten aan Partijen en/of hun materiaal, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring.

Partij(en): AquaFlanders en/of de Klant.

Vertrouwelijke Informatie: alle niet-publieke informatie (commercieel, financieel, technisch of anderszins) in welke vorm dan ook, die in het kader van dit Contract tussen de Partijen werd uitgewisseld, en die gemarkeerd of aangeduid is als zijnde confidentieel of waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat deze kwalificeert als confidentieel.

Artikel 2. Diensten AquaFlanders

2.1. Opleidingen en examens

  • De aanmelding voor opleidingen gebeurt via het inschrijvingsformulier op de website van AquaFlanders.
  • AquaFlanders verzendt, na ontvangst van de inschrijving door de Klant, een schriftelijke bevestiging. Na voltooiing van de opleiding zal de Klant een factuur ontvangen die zal worden betaald conform de modaliteiten opgenomen in artikel 4 van onderhavige Verkoopsvoorwaarden.
  • De inschrijving van deelnemers voor de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding. Wanneer de vraag groter is dan het aantal voorziene inschrijvingen, wordt er gekeken naar de volgorde van inschrijving.
  • Indien voor een specifieke opleiding een maximaal aantal deelnemers wordt toegelaten en dit aantal is bereikt, wordt daarvan een mededeling gedaan en zal een alternatief worden aangeboden.
  • De Klant heeft het recht om een overeengekomen opleiding kosteloos te annuleren tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang van de opleiding of van het examen. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar opleidingen@aquaflanders.be. Telefonische annuleringen worden derhalve niet geaccepteerd. Na deze periode zal het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend worden.
  • Vanaf de dag dat de digitale opleidingen via een online opleidingsplatform opengesteld worden voor de deelnemers, blijven ze één maand beschikbaar. Nadien wordt de opleiding afgesloten voor de ingeschreven deelnemers.

2.2. Toegang tot het AquaFlanders Keuringsplatform (AFK) en keuringsattesten

  • Een kandidaat-keurder die start aan de opleiding krijgt toegang tot het AquaFlanders Keuringsplatform via een geblokkeerde login om zich voor te bereiden op de examens. Nadat de kandidaat-keurder het volledige traject, zoals beschreven in het keurdersreglement, met uitzondering van de facultatieve begeleiding en de bijscholing succesvol heeft doorlopen, er geen openstaande facturen zijn en de keurder beschikt over een geldige burgerlijke- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de login voor het AquaFlanders Keuringsplatform gedeblokkeerd. Per erkenningsnummer kan de keurder over één login beschikken. De functionaliteiten van het Keuringsplatform zijn terug te vinden op de website.
  • De Diensten waarvan de Klant gebruik maakt op het platform worden jaarlijks gefactureerd aan de Klant (jaarlijkse dienstverlening).
  • De Klant kan via het platform keuringsattesten opstellen en raadplegen. Deze Dienst zal per kwartaal gefactureerd worden aan de Klant (verrekening per ingediend attest).
  • Wanneer de Klant nalaat zijn facturen te betalen voor de Diensten op het platform, zal AquaFlanders de toegang tot het platform ontzeggen t.a.v. deze Klant.

2.3. Andere dienstverlening

Mits onderlinge afspraken kan AquaFlanders ook andere dienstverleningen doorrekenen aan haar Klanten.

Artikel 3. Beëindiging

3.1 Het Contract eindigt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang middels kennisgeving en onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen van de beëindigende Partij krachtens het Contract, ten aanzien van de Partij die:

a) een zware onherstelbare fout begaat;
b) niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, of waarvan het krediet aan het wankelen is gebracht of die kennelijk onvermogend is;
c) zich in staat van faillissement bevindt;
d) onderworpen is aan een procedure met betrekking tot haar vereffening, ontbinding of insolventie;
e) onderworpen is aan de benoeming van een bewindvoerder, curator of soortgelijk ambtenaar waarbij er uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser op het geheel of een deel van diens goederen of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van die Partij;
f) onderworpen is aan een strafrechtelijke procedure van fraude of indien er bewijs of ernstige vermoedens zijn dat de betreffende partij fraudeert;
g) weigert de inlichtingen te verstrekken die nodig zijn in het kader van de uitvoering van het Contract of ingeval deze Partij opzettelijk onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt in dit verband

3.2 De Partijen kunnen bovendien het Contract beëindigen middels Kennisgeving indien de andere Partij een inbreuk maakt op enige contractuele verplichting en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Verlenging van voormelde termijn zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige Partij, gedurende de termijn van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1 AquaFlanders VZW is btw-plichtig en levert goederen en diensten aan 21% btw.

4.2 Alle facturen zijn betaalbaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur. De Klant heeft de mogelijkheid om een schriftelijk protest in te dienen binnen de vijftien (15) dagen na de factuurdatum van de betwiste factuur. Het gebrek aan schriftelijk protest binnen deze termijn houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur. Voor de rechtzetting van de verschuldigde bedragen kan tot drie (3) maanden worden teruggegaan in de tijd, te tellen vanaf de factuurdatum.

4.3 De Klant kan binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betalingsuitstel vragen, waardoor de uiterste betalingsdatum minimaal met een termijn van vijftien (15) dagen eenmalig verlaat wordt. Als de Klant niet heeft betaald nadat de uiterste betalingsdatum verstreken is, zal AquaFlanders een eerste schriftelijke herinnering sturen. Als de Klant na het verstrijken van de uiterste datum voor het treffen van een regeling voor de betaling van de openstaande facturen, maar met een minimumtermijn van vijftien (15) kalenderdagen na de verzending van de eerste schriftelijke herinnering, nog geen regeling heeft getroffen voor de betaling van de openstaande factuur, stelt AquaFlanders de Klant in gebreke met een aangetekende brief.

4.4 Ingeval van laattijdige betaling van een factuur en mits voorafgaande ingebrekestelling:

a) zijn alle kosten, de buitengerechtelijke inning van de factuur, alsook de kosten voor de gerechtelijke procedure en de uitvoering ten laste van de Klant;
b) worden alle niet-vervallen vorderingen tegen de Klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar; en
c) heeft AquaFlanders het recht om al haar Diensten ten aanzien van de Klant op te schorten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van AquaFlanders wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Contract beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de Klant verschuldigd voor de specifieke Diensten als gevolg waarvan de schade is ontstaan (exclusief btw). Indien het Contract over verschillende jaren zou lopen kan AquaFlanders voor de vergoeding van de directe schade maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van dit Contract gefactureerde bedragen voor de bestelling (exclusief btw) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele basis. In geen geval zal AquaFlanders aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

5.2 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit Contract zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot schade veroorzaakt door een opzettelijke en/of bedrieglijke fout door AquaFlanders.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij te eerbiedigen.

6.2 Tenzij anders vermeld in het Contract, kent AquaFlanders de Klant een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten of ter beschikking gestelde Producten, en dit vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die de Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is. De Klant zal de Diensten enkel gebruiken op de door AquaFlanders voorgeschreven wijze.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

7.1 Partijen en hun Medewerkers moeten de Vertrouwelijke Informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van dit Contract ontvangen geheim houden en enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie verstrekt is. In dit verband dragen Partijen er zorg voor dat hun Medewerkers gebonden zijn door een gelijkaardige geheimhoudingsplicht.

7.2 Partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend te maken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij, behoudens in geval van bekendmaking aan auditors, professionele adviseurs en enige andere personen of entiteiten die betrokken zijn bij het Contract en dit op een “need to know” basis.

7.3 De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van drie (3) jaar na bekendmaking, en zal in ieder geval eindigen uiterlijk drie jaar na het eind van het aangegane Contract, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van het Contract.

7.4 Wordt niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie indien en voor zover dit bewezen kan worden door de ontvangende partij middels schriftelijke documentatie, de informatie die:

a) rechtmatig van een derde partij werd verkregen die door geen enkele verplichting tot geheimhouding gebonden was;
b) een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van dit Contract;
c) een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van dit Contract;
d) reeds tot het openbaar domein behoort, zonder de tussenkomst of de fout van de ontvangende partij;
e) door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. De betrokken Partij is verplicht dit binnen redelijke termijn na het vaststellen van de overmacht situatie middels aangetekend schrijven gemotiveerd kenbaar te maken aan de wederpartij. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen.

8.2 Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elke Partij het recht om het Contract schriftelijk middels kennisgeving te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van het Contract gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. De beëindiging treedt onmiddellijk in werking bij ontvangst van dergelijke kennisgeving.

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens

9.1 Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens de order zouden worden verwerkt. AquaFlanders hanteert strenge regels inzake gegevensbescherming dewelke terug te vinden zijn in het privacy beleid.

Artikel 10. Niet-afwerving

10.1 De Klant gaat akkoord niet actief de Medewerkers van Dienstverlener, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit vanaf het begin van uitvoering van de Diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de Diensten en/of beëindiging van het Contract naargelang welk van beide het laatste valt, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

10.2 Indien de Klant een Medewerker van AquaFlanders contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant een bedrag betalen aan AquaFlanders dat het equivalent is aan zes maandbezoldigingen /maandvergoedingen van die Medewerker. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

Artikel 11. Algemene bepalingen

11.1 Onderhavige Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met betrekking tot het verstrekken van opleidingen, toegang tot het AquaFlanders Keuringsplatform en keuringsattesten, evenals het leveren van Producten en Diensten, ook indien deze niet (nader) in deze Verkoopsvoorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide Partijen.

11.2 De Klant gaat akkoord met de Verkoopsvoorwaarden door de enkele bestelling van Producten en Diensten, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De Klant kan de Verkoopsvoorwaarden steeds terugvinden via de website van AquaFlanders.

11.3 De eventuele nietigheid van één (of een gedeelte) van een bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling of de Verkoopsvoorwaarden. De Partijen verbinden er zich toe te onderhandelen over een geldige en afdwingbare vervangende bepaling met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact.

11.4 Onderhavige Verkoopvoorwaarden hebben steeds voorrang op enige andere voorwaarden die door de Klant aan AquaFlanders worden opgelegd.

11.5 Deze versie van de Verkoopsvoorwaarden vervangt alle voorgaande versies van de Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en rechtbanken

12.1 Het huidig aankooporder/contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).

12.2 Alle geschillen betreffende de geldigheid, uitvoering, interpretatie en/of beëindiging van huidige aankooporder/contract die niet in der minne kunnen worden geregeld, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen).