Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen worden digitaal verzonden.

Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen voor alle klanten het juridisch kader van hun handelen met AquaFlanders.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij niet-tijdige betaling is de gehele openstaande schuld opeisbaar. Bij niet- of bij gedeeltelijke betaling krijgt de klant achtereenvolgens een herinnering en ingebrekestelling. Bij de aangetekende ingebrekestelling wordt in punt 4 beschreven schadevergoeding en verwijlintrest aangerekend. Nadien zal er zonder verdere verwittiging worden overgegaan tot een gerechtelijke invordering met alle bijkomende kosten en aanrekening van verwijlintresten ten laste van de klant.

Protest

Klachten over een factuur kunnen schriftelijk ingediend worden tot 15 dagen na de factuurdatum van de betwiste factuur. Na deze termijn worden klachten niet meer aanvaard. Voor de rechtzetting van de verschuldigde bedragen kan max. 3 maanden worden teruggegaan in de tijd, te tellen vanaf de factuurdatum. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Schadevergoeding en verwijlintrest bij niet of gedeeltelijke betaling

Bij laattijdige of onvolledige betaling wordt er van rechtswege verwijlintrest en schadevergoeding aangerekend. De wettelijke intrestvoet (intrest gelijk aan het discontotarief van de Nationale Bank van België) wordt aangerekend, vanaf de dag waarop de aangetekende ingebrekestelling werd verstuurd. De schuld wordt daarenboven verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro en een rente van 8,5 % op jaarbasis.