Coronamaatregelen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van AquaFlanders-leden en bij werken met derden

Ook voor de watersector is deze coronacrisis een uitdaging. De drinkwaterbevoorrading, de kwaliteit van het water en de goede werking van de riolering zijn essentieel. Uiteraard moeten bij de uitvoering van werkzaamheden de medewerkers, contractanten en andere personen goed beschermd worden tegen het coronavirus. Daarvoor werden er heel wat maatregelen getroffen.

Ook voor de uitvoering van werken, waarbij beroep gedaan wordt op aannemers en ondernemingen van buitenaf, dienen de voorschriften inzake veilig en gezond werken strikt nageleefd te worden. In tijde van de Coronacrisis is afstand houden (social distancing) één van die maatregelen.

Ondanks het gegeven dat het naleven van de opgelegde maatregelen, vooral bij de uitvoering van wegeniswerken, niet altijd vanzelfsprekend is, ondersteunen we als opdrachtgevers de oproep van de overheid om de economie maximaal draaiende te houden en bijgevolg ook de initiatieven vanuit de aannemers om werven lopende te houden, voor zover de door de overheid opgelegde maatregelen kunnen worden nageleefd.

In de praktijk zal het al dan niet starten, continueren of heropstarten van een bouwplaats op het openbaar terrein het voorwerp uitmaken van een overleg tussen alle betrokken partijen: aannemers, opdrachtgever, lokaal bestuur, VG-coördinator,... . Geval per geval wordt geoordeeld of de veiligheid en de gezondheid van alle betrokkenen in de uitvoeringsketen (van bouwvakker tot toezichter en leidend ambtenaar) kan verzekerd worden. De leden van AquaFlanders zijn bereid om hierover telkens in dialoog te treden met de vragende partijen en andere belanghebbenden.

Voor de werkzaamheden aan de infrastucturen op het terrein van de waterbedrijven of rioolbeheerders zelf, zal het opdrachtgevende bedrijf geval per geval bekijken of de uitvoering met personeel van buiten de onderneming en met eigen medewerkers in veilige en gezonde omstandigheden kan verlopen voor alle betrokkenen.

Indien de aannemers zelf vragende partij zijn om de werken te beëindigen wordt hen gevraagd hierover in dialoog te treden met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de werken wordt de aannemer verzocht alle nodige maatregelen te nemen opdat de desbetreffende werf in een veilige toestand stopgezet wordt en veilig achtergelaten wordt.

Tot slot wijzen we ook op de opdrachten en de verantwoordelijkheden van alle tussenkomende partijen en in het bijzonder op deze van de werkgevers, hun hiërarchische lijn, hun preventieadviseurs en EDPBW evenals op deze van de veiligheids- en gezondheidscoördinator, zoals bepaald in de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk.