Infosessie AquaFlanders focust op nieuw Vlaams Drinkwaterbesluit

Op 18 maart 2023 is het Vlaams drinkwaterbesluit met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie in werking getreden. Tijdens haar infosessie op Aquarama Trade Fair stond AquaFlanders stil bij de actieplannen van de waterbedrijven die voortvloeien uit dit nieuwe besluit. Met meer dan 100 deelnemers, was het opnieuw van een geslaagde editie.

Omzetting Europese Drinkwaterrichtlijn

Tijdens de infosessie gaf Kris Van de Belt, toezichthoudend ambtenaar drinkwater bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eerst en vooral meer uitleg over de krachtlijnen van de omzetting van de Europese Drinkwaterrichtlijn. "Het kader omvat een risico-gebaseerde benadering voor watervoorziening", aldus Kris Van den Belt. "Ons land heeft op dat vlak een voorsprong. Vooral voor wat betreft de huishoudelijke leidingnetten staan we echter nog voor uitdagingen. Zo is er een overschrijdingspercentage van de toekomstige loodnorm van 5 microgram per liter aan de kraan bij de klant van zo’n 4 procent. Dat is niet zo goed. We scoren hiermee slechter dan andere landen. Er rest ons nu nog 15 jaar om dat probleem beter in kaart te brengen en op te lossen. Het materialenbeleid dat Europa net lanceerde zal ons hierbij helpen. Naast lood, vergen ook legionella en de aanwezigheid van terugslagkleppen de nodige aandacht. Er zullen ook bijkomende verplichtingen gelden voor de rapportering aan de EU over de toepassing van bijvoorbeeld de risicobenadering en initiatieven rond toegang tot water. We moeten ons daarop voorbereiden.”

Kris ATF

De waterlevering verzekeren

De klimaatverandering creëert nieuwe uitdagingen om de levering van voldoende kwaliteitsvol drinkwater te verzkeren. "Tijdens droge periodes, zoals vijf van de zes voorbije zomers, is er minder oppervlaktewater beschikbaar", vertelde Filip Vancoillie, voorzitter van de AquaFlanders-werkgroep 'Beheer Lineaire Assets. "Tegelijk is er dan een heel grote watervraag. Door de lokale waternetten beter met elkaar te verbinden, kunnen we tijdens droge periodes grondwater aanvoeren vanuit andere regio’s. In de winter maken we de omgekeerde beweging en sparen we grondwater door overvloedig beschikbaar oppervlaktewater in te zetten. We kiezen bewust voor strategische waterbuffers, zowel bovengronds in de vorm van waterspaarbekkens als ondergronds met opslag in ondergrondse waterlagen.”

Carl AFT

Risicogebaseerde benadering

Om de kwaliteit van het kraanwater te garanderen is een risicogebaseerde benadering van bron tot kraan nodig. "Hierbij maken we gebruik van een risico-matrix waarmee we een risicobeoordeling doen", stelt Betty Baée, voorzitter van de AquaFlanders-werkgroep 'Water Safety Plans'. "We leggen de risico’s van elke zuiveringsstap vast en kijken welke technologie het best geschikt is om de risico’s te verlagen. Er is ook een nieuwe meldingsplicht voor nieuwe watervoorzieningssystemen die in gebruik worden genomen. Vóór de bouw en op het moment dat de eerste keer water bij een klant wordt geleverd, moet er melding worden gemaakt bij VMM."

Materiaalgebruik heeft invloed op waterkwaliteit

"Het is belangrijk om het gebruik van lood zoveel mogelijk te vermijden bij materialen die in contact komen met water dat bestemd is voor menselijke consumptie", aldus Gunter Mathieu, voorzitter van de AquaFlanders-werkgroep 'Materialen'. "Er zijn heel wat betrokken partijen: van de syndicus, die instaat voor een goed beheer van de binneninstallatie, tot de installateur, die we gericht moeten sensibiliseren om loodvrije materialen voor sanitaire binneninstallaties te gebruiken. In samenwerking met de vakscholen, de loodgieters van morgen, zullen we samen met alle betrokken partijen een technische handleiding voor ontwerp, onderhoud en monitoring van een veilig (huishoudelijk) drinkwaternet opmaken. Zij moeten het loodcharter verder ter hand nemen." Op Europees niveau wordt bovendien werk gemaakt van een keurmerk voor producten en materialen die geschikt zijn om te gebruiken in drinkwaterinstallaties.

Monitoring

Naast het hanteren van een risicogebaseerde benadering en correct materiaalgebruik, is ook monitoring een belangrijke pijler om de waterkwaliteit te bewaken. "Nieuw is dat niet-aansluitbare klanten nu gratis een controle van hun putwater kunnen aanvragen", vertelt Paul Bielen, voorzitter van de AquaFlanders-werkgroep 'Kwaliteit Water'. "Verder zijn er een aantal nieuwe normen en aangepaste normen en parameters."

Stand ATF

Toegang tot water en informatie aan het publiek

De omzetting van de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn legt de focus op risicobeheer van bron tot kraan. Daarnaast zijn een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, de promotie van kraanwater en een betere voorlichting van het grote publiek over de openbare waterbevoorrading ook belangrijke speerpunten van het beleid. "De sector is momenteel volop bezig met het in kaart brengen van de toegang tot water voor kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuislozen, minderheidsculturen en vluchtelingen", licht Ine Godefroid, voorzitter van de AquaFlanders-werkgroep 'AWVR' toe. "De entiteit Leefmilieu zal op basis hiervan een actieplan opmaken om de toegang tot water voor eten, drinken en sanitatie verder te verbeteren." "Aanvullend zetten de waterbedrijven ook volop in op sensibiliseringscampagnes rond kraanwater", vertelt Koen Janssen, sales manager bij water-link. "Bovendien vinden we het belangrijk dat consumenten correcte en actuele informatie krijgen over de kwaliteit en oorsprong van hun kraanwater."

We kijken er alvast naar uit om jullie volgend jaar opnieuw te verwelkomen op onze infosessie op Aquarama Trade Fair op 17 oktober.