Nationaal Comité opgericht voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater

De ministerraad heeft begin april een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd voor de oprichting van een “Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater”. Dit ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het comité kadert in een nationale strategie voor netwerk- en informatiesysteembeveiliging voor essentiële dienstverleners, die voortvloeit uit de omzetting naar Belgisch recht van de Europese NIS-richtlijn.

Een cyberincident of een verstoring in een Vlaams waterbedrijf kan een grote impact hebben op de productie en distributie van drinkwater. Daarom valt de drinkwatersector onder de NIS-richtlijn. Dit wil zeggen dat de waterbedrijven voldoende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen moeten nemen om incidenten te voorkomen - en de impact ervan te beperken - en zo de veiligheid en continuïteit van de productie en distributie van drinkwater verzekeren. Bovendien dienen zij dergelijke incidenten te melden aan de nationale autoriteiten voor cyberveiligheid. Het recent opgerichte Comité zal toezien op de uitvoering van deze richtlijn. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale minister van voedselveiligheid Denis Ducarme en het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Essentiële diensten

De NIS-richtlijn is bedoeld voor aanbieders die essentiële diensten leveren in zes sectoren: energie, vervoer, financiën, gezondheidszorg, drinkbaar water en digitale infrastructuur. Ook aanbieders van digitale diensten zoals online marktplaatsen, online zoekmachines, of cloud-computerdiensten vallen onder de richtlijn.