Nieuw besluit Vlaamse regering belangrijk voor verdere uitbouw en optimalisatie gemeentelijk rioleringsnet

In oktober keurde de Vlaamse Regering principieel een voorontwerp van decreet goed om een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen te wijzigen. Daarnaast gaf ze invulling aan de gemeentelijke saneringsverplichting voor rioolbeheerders.

Verzameldecreet waterwetgeving 2023

De Vlaamse Regering kondigde aan dat een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen zullen wijzigen.

Concreet gaat het om een wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. Deze wijziging komt tegemoet aan een lacune waarbij er geen administratief beroep mogelijk was tegen het al dan niet verkrijgen van een machtiging voor het uitvoeren van werken aan publieke grachten. Dergelijke beroep bestaat al voor de categorie gerangschikte onbevaarbare waterlopen en wordt nu ook ingevoerd voor publieke grachten.

Daarnaast wordt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uitgebreid met een artikel dat voorwaarden oplegt voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen op of voor het verkavelen van gronden en de aanwezigheid van een aansluiting op openbare of private zuiveringscapaciteit voor huishoudelijk afvalwater.

Het besluit zorgt ook voor een betere wettelijke omkadering van het lokaal beleid rond hemelwater en droogte en verruimt het handhavingskader voor de opvolging van actoren in de waterketen. Zo wordt in het kader van voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid het instrument “hemelwater- en droogteplan” decretaal verankerd als een onderdeel van dat integraal waterbeleid.

Met zo’n plan ontwikkelen steden en gemeenten een integrale visie op het ter plaatse houden, hergebruiken, infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater en het verhogen van de weerbaarheid van het lokale watersysteem. De wijzigingen leggen de verplichting op om een gebiedsdekkend plan op te maken, de procedure die daarvoor gevolgd moet worden met inbegrip van publieke raadpleging en het mandaat voor de Vlaamse Regering om voor die aspecten de nadere, noodzakelijke regels uit te werken.

Het verankeren van de hemelwater- en droogteplannen zorgt ervoor dat ook bepaalde voorwaarden rond subsidiëring van de uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur – in het kader van de gemeentelijke saneringsverplichting – bijgestuurd moeten worden.

Aanvullend wordt het bestaande handhavingskader op de productie, controle en levering van water bestemd voor menselijke aanwending uitgebreid in functie van de nieuwe regelgeving rond waterhergebruik en de geactualiseerde regelgeving rond drinkwater. Een handhavingskader voor de opvolging van de actoren die verantwoordelijk zijn voor de invulling van de saneringsverplichting op lokaal niveau wordt eveneens voorzien.

Gemeentelijke saneringsplicht afvalwater

Met de goedkeuring van het besluit ‘Gemeentelijke saneringsplicht afvalwater’ legt de Vlaamse Regering de openbare dienstverplichtingen vast voor de rioolbeheerders voor de invulling van de saneringsverplichting op gemeentelijk niveau. Deze zijn nodig voor de verdere uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en het goede beheer ervan. De verplichtingen inzake uitbouw zijn gericht op de doelstellingen vastgelegd in de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen. Voor het beheer worden taken toegewezen op vlak van assetmanagement en het structureel aanpakken van de problematiek van overstorten.

De opmaak van een meerjarenplan gekoppeld aan de cyclus voor de opmaak van de gemeentelijke begroting staat centraal in dit besluit. Dat moet enerzijds de rioolbeheerder voldoende flexibiliteit geven en anderzijds de Vlaamse overheid via een efficiënte resultaatgerichte aansturing meer garantie geven voor een verhoogde dynamiek op het terrein. Met dit besluit geeft de Vlaamse Regering verder invulling aan de conceptnota ‘Grote Stroomversnelling’.