Nieuwe aanvullingen bij blauwdruk hemelwater- en droogteplannen

Lokale besturen en hun gemeentelijke rioolbeheerders werken hard aan de opmaak van hemelwater -en droogteplannen. Door de recente aanvullingen op de blauwdruk kunnen zij nu ook het volume afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes begroten. Daarnaast verduidelijkte de Vlaamse overheid dat lokale besturen ten laatste op 31 december 2024 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan moeten beschikken en aan welke criteria bestaande plannen moeten voldoen.

AquaFlanders vindt het een goede zaak dat de blauwdruk nu volledig is afgewerkt. De sectorfederatie is ook tevreden dat de deadline voor nieuwe en bestaande plannen is verduidelijkt en dat de bestaande plannen op een pragmatische manier getoetst zullen worden.

Hoe rekening houden met afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes?

De blauwdruk voor de opmaak van de hemelwater -en droogteplannen werd aangevuld met een methodiek om het teveel aan hemelwater dat afstroomt van onverharde oppervlaktes te begroten. Hiermee wordt nu ook voor het buitengebied duidelijk welk volume water er zou moeten vastgehouden worden. De berekende waardes zijn als richtinggevende cijfers te beschouwen. De methodiek geeft zo een indicatie van de uitdagingen die gepaard gaan met het vasthouden van dat afstromend water en vormt een basis voor overleg in het buitengebied.

Samenwerking tijdens opmaak leidt tot gedragen plannen

Nu is het aan de rioolbeheerders en gemeenten om een stakeholderanalyse te maken. Op basis daarvan kunnen zij interne diensten en externe partners uitnodigen om mee te werken aan het plan. Een gemeentelijk hemelwater- en droogteplan moet immers een integrale visie geven met mogelijke opportuniteiten en acties voor gemeenten, rioolbeheerders en externe partners.

AquaFlanders roept de waterloopbeheerders en andere stakeholders daarom op om in te gaan op uitnodigingen om mee te werken aan de hemelwater- en droogteplannen en om hiervoor capaciteit vrij te maken. Deze samenwerking is belangrijk voor een gedragen en kwalitatief plan dat de gemeenteraad vervolgens kan beoordelen en goedkeuren.

Een plan dat op deze manier tot stand is gekomen, zal wellicht ook de latere toets van recht op subsidiëring doorstaan.

Hoe de toetsing concreet moet verlopen is voorlopig echter nog niet duidelijk. AquaFlanders vraagt daarom om snel duidelijkheid te verschaffen over hoe de goedkeuring van de plannen zal verlopen. Als er een toetsing komt, moet deze snel in de praktijk gebracht worden. Zowel voor bestaande plannen als voor nieuwe plannen die nu al kunnen voorgelegd worden. Zo krijgen de lokale besturen sneller zekerheid en kunnen gefinaliseerde plannen ook als voorbeeld ter beschikking gesteld worden.

Tegen wanneer moeten lokale besturen over een goedgekeurd plan beschikken?

Om na 2024 nog in aanmerking te komen voor watergerelateerde Vlaamse subsidies moeten lokale besturen ten laatste op 31 december 2024 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan beschikken. 

Ook bestaande hemelwaterplannen, die voor 21 maart 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd zijn, moeten tegen eind 2024 in voldoende mate in overeenstemming zijn met de blauwdruk.

Concreet wil dit zeggen dat het bestaande hemelwater- en droogteplan niet gebiedsdekkend hoeft te zijn, mits er een door de gemeente onderbouwde keuze is voor de uitwerking van meest prioritaire zones. Voor deze zones moet er minstens een visie ontwikkeld zijn die rekening houdt met wateroverlast, maar die ook algemene of specifieke maatregelen omvat tegen droogte. Bestaande plannen moeten tevens uitgaan van het evenwicht tussen water afvoeren en vasthouden. Als dat niet het geval is, moet het plan aangepast worden tegen eind 2024. Ten laatste tegen eind 2030 moet een gebiedsdekkend plan uitgewerkt zijn.

Bij de toetsing van de plannen zal gecontroleerd worden of ze al de hiervoor genoemde elementen bevatten. De plannen moeten ook goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Het is immers de taak van de gemeente om de inhoudelijke aspecten te bewaken.”

Hoe verloopt het traject verder?

Binnen de CIW wordt verder bekeken hoe de koppeling met watergerelateerde subsidies wordt vertaald naar subsidieregelingen.

Het kabinet van minister Demir gaf ook de opdracht om een fundamentele hervorming van de subsidieregeling uit te werken en dit in functie van de voorbereiding van het volgende regeerakkoord eind 2024.

De nieuwsflits van de CIW vind je hier