Nieuwe technische toelichting bij code van goede praktijk voor rioleringssystemen

De toestand van de rioolnetwerken in kaart brengen, laat toe om gepaste maatregelen te nemen op de juiste plaats en het juiste moment. Zo worden middelen optimaal ingezet en risico’s op calamiteiten verminderd.

Toestand rioolnetwerk in kaart brengen

De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke riolen in Vlaanderen is 40 tot 50 jaar. Barsten, ingroei door wortels of andere beschadigingen kunnen leiden tot breuken in de riool. Een lekkende riolering leidt tot verzakking van het wegdek en vervuilt de omgeving.

Het Vlaamse Gewest heeft gemeenten en rioolbeheerders nu verplicht om de toestand van het gemeentelijke rioolnetwerk uiterlijk tegen 2027 in kaart te brengen. Dit in functie van een goed beheer van de gemeentelijke netwerken. Zo komt er een beter zicht op de staat van de rioolstelsels en de ecologische, financiële en maatschappelijke risico’s die zich stellen. Door tijdig gepaste maatregelen te nemen kunnen gemeenten hogere kosten als gevolg van onverwachte rioolbreuken vermijden.

De gemeente en rioolbeheerder is verantwoordelijk voor deze inspecties. Zij staat in voor de rapportering aan de toezichthouder zodat deze de vordering kan opvolgen. Deze rapportering verloopt digitaal en geautomatiseerd.

De afspraken met betrekking tot de minimumstandaarden zijn ook opgenomen als extra hoofdstuk in de code van goede praktijk. Via deze link vind je de technische toelichting.

Tijdlijn voor verplichte inspectie rioolnetwerk

Aan de verplichting is een tijdlijn gekoppeld met duidelijke mijlpalen:

 • Eind 2021: alle gemeenten hebben de relevante basisinformatie van het netwerk opgeladen in de rioolinventaris Afvalwater Informatiesysteem (AWIS).
 • Eind 2022: volledige rioolinventaris, risicokaart en basisinspectieplan is opgemaakt.
 • Eind 2023: 25% van het inspectieplan is uitgevoerd, waaronder minimaal 25% van de meest kritische riolen.
 • Eind 2025: de meest kritische riolen zijn geïnspecteerd en 50 % van het inspectieplan is uitgevoerd
 • Eind 2027:
  • inspectieplan is volledig uitgevoerd en geëvalueerd, inclusief programma met maatregelen;
  • resultaten moeten verwerkt zijn in een toestandskaart en een geactualiseerde risicokaart;
  • inspectieplan voor de periode 2028 – 2033 is verder ontwikkeld.