'Samen werken aan de toekomst van water’

Klimaatverandering leidt tot droogte en waterschaarste, maar ook wateroverlast. Dat besef rijpt bij het grote publiek en bedrijven, de overheden zijn overtuigd en hebben een strategie uitgewerkt. Alle actoren in de Vlaamse watersector hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een integraal waterbeleid en circulair watergebruik.

Tijdens de jaarlijkse academische zitting van AquaFlanders maken de waterbedrijven en rioolbeheerders een stand van zaken op en bekijken ze welke acties de sector op touw heeft staan. De academische zitting vertrekt vanuit de Blue Deal van de Vlaamse regering en focust vervolgens op de strategische plannen die AquaFlanders samen met de VMM en de drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders uitwerkte. Dat geeft een volledig overzicht van hoe de watersector Vlaanderen wapent tegen het veranderende klimaat.

De Blue Deal moet van Vlaanderen een waterrobuuste regio maken

De Vlaamse regering besliste in haar regeerakkoord om een versnelling hoger te schakelen in de strijd tegen droogte. Dat resulteerde vorig jaar in de Blue Deal, een strategie en een investeringsplan waarbij zowel de landbouw, de industrie als de watersector betrokken zijn. “We zetten ons in voor betere waterinfiltratie, slimmer omgaan met water en circulair watergebruik”, aldus Victor Dries, raadgever omgeving in het kabinet van Minister Zuhal Demir. “Intussen zijn bijna alle acties opgestart. De werking van de Blue Deal wordt aangestuurd door de High Level Taskforce droogte, waar naast de verschillende bevoegde ministers ook alle waterbedrijven en stakeholders betrokken zijn.”

“AquaFlanders bekleedt als federatie een unieke positie omdat ze zowel de Vlaamse waterbedrijven als de rioolbeheerders onder haar leden telt”, zegt Brecht Vermeulen, voorzitter van AquaFlanders.

“Oplossingen voor waterschaarste en -overlast worden integraal bekeken. Als we bijvoorbeeld denken aan waterbuffering, dan moet die kunnen dienen om overtollig water op te vangen én later te gebruiken.”

Brecht Vermeulen, voorzitter AquaFlanders

De waterbedrijven en rioolbeheerders moeten de infrastructuur en het waterbeheer afstemmen op een nieuwe realiteit waarin periodes van droogte en wateroverlast elkaar afwisselen. De balans tussen vraag en aanbod in evenwicht houden is daarbij een grote uitdaging. Er zijn intussen dan ook al talrijke infrastructuurwerken gestart.

“De watersector werkte het afgelopen jaar samen met de VMM een strategisch plan voor de drinkwatervoorziening uit”, verduidelijkt Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders. “Dat plan pakt verschillende knelpunten voor de drinkwatervoorziening in Vlaanderen aan.”

Strategisch plan voor de watervoorziening

De waterbedrijven zijn onze watervoorziening volop aan het aanpassen zodat we kunnen garanderen dat er altijd voldoende water is voor huishoudens, landbouw en industrie. “Naast de klassieke drinkwaterbronnen – grondwater en oppervlaktewater – is er meer aandacht voor nieuwe bronnen zoals hemelwater, effluentwater, brakwater”, zegt Marleen Porto-Carrero, voorzitter directiecomité drinkwater.

“Aan de aanbodzijde doen wij als waterbedrijven er alles aan om de waternetten bedrijfszekerder te maken. Daarnaast zetten we in op samenwerking tussen de waterbedrijven om drinkwater over de netten heen te kunnen transporteren.”

Marleen Porto-Carrero, voorzitter directiecomité drinkwater AquaFlanders

“De klimatologische druk op ons watersysteem verplicht ons om na te denken over alternatieve waterbronnen. Daarbij moet de kwaliteit van het water en veiligheid van het drinkwaternet natuurlijk voorop blijven staan. We bekijken daarnaast samen met industriële klanten en de landbouw hoe zij water kunnen hergebruiken op hun site of in een nabijgelegen bedrijf. Het is belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat water een waardevol goed is waarmee we verstandig moeten omspringen. Daarom werken we ook op de vraagzijde, bijvoorbeeld via sensibiliseringscampagnes en waterscans.”

“In het strategisch plan voor de drinkwatervoorziening zijn investeringsprojecten opgenomen die gericht zijn op het vergroten van de leveringszekerheid,” zegt Brecht Vermeulen, voorzitter van AquaFlanders. “De watersector in Vlaanderen heeft enkele jaren geleden al een geslaagde transitie gemaakt van klassieke drinkwaterbedrijven naar integrale waterbedrijven. In deze rol zetten ze volop in op data-gedreven innovatie rond circulair watergebruik en dit met gebruik van nieuwe technologieën.”

Integraal en circulair waterbeheer: de watercyclus sluiten

Tegen 2027 moeten alle waterlopen in Europa schoon en gezond zijn, zo is bepaald in de Europese Kaderrichtlijn Water. Die deadline komt met rasse schreden dichterbij en voor de rioolbeheerders is dat een bijzondere uitdaging.

“Er is al veel gebeurd, maar er ligt ook nog een grote uitdaging op de plank. De volledige uitbouw van de rioolinfrastructuur vergt aanzienlijke investeringen.”

Johan Verbauwhede, voorzitter directiecomité riolering AquaFlanders

Bij het sluiten van de watercyclus zal integraal en circulair waterbeheer een cruciale rol spelen. “Circulair water moeten we zien als een manier om water te hergebruiken”, licht Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders toe. “Bij circulair water vangen we het water op, gaan we dat terug zuiveren en geven we het een nieuwe toepassing of laten we het infiltreren om het grondwater aan te vullen. In Vlaanderen lopen verschillende projecten die daarin wereldwijd vooruitstrevend zijn.”

“De waterbedrijven en rioolbeheerders engageren zich samen met de Vlaamse overheid om de watercyclus te sluiten. Zo werken ze samen aan de toekomst van water in Vlaanderen.”

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders
Thumbnail