Samenwerking met waterloopbeheerders bij de opmaak van hemelwater – en droogteplannen

Gemeenten en rioolbeheerders zien belangrijke meerwaarde in inzichten van waterloopbeheerders bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen.

Gemeenten en rioolbeheerders die in opdracht van gemeenten hemelwater- en droogteplannen opmaken, zijn vragende partij voor een actieve participatie van de waterloopbeheerders bij de opmaak van deze plannen. Hun inzichten in het volledige afwateringsgebied zijn belangrijk om een integrale visie uit te werken. Samen kunnen alle partijen ook actief bewustwording creëren rond het belang van het vasthouden van (hemel)water. Daarnaast vragen de gemeenten en rioolbeheerders dat ook acties op onbevaarbare waterlopen en waterwegen en in de valleien worden meegenomen in de zoektocht naar de meest optimale oplossingen.

Daarom brachten onder meer AquaFlanders de gemeenten, rioolbeheerders en waterloopbeheerders samen aan tafel om tot een constructieve samenwerking te komen. Daaruit is gebleken dat de waterloopbeheerders wel degelijk bereid zijn om actief deel te nemen aan de opmaak van de plannen, maar dat er soms onvoldoende capaciteit beschikbaar is.

Nu zijn nieuwe afspraken gemaakt om alle waterloopbeheerders maximaal te betrekken van bij het begin van het planproces. Dat stelt hen in staat om tijdig de werkdruk intern te verdelen. Bij concrete vragen zal bilateraal overleg met lokale contactpersonen bij de waterloopbeheerders zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming.