Vlaamse waterbedrijven zetten in op duurzaam waterbeheer

De voorbije weken genoten wij van mooi en warm weer. Een echte voorzomer, die ons doet terugdenken aan de warme en droge zomers van 2017 en 2018. Echter, natuurlijk heeft elke medaille ook een keerzijde: het mooie en droge weer roept heel wat vragen op rond onze watervoorraden. Zijn onze waterreserves ondertussen, na 2017 en 2018, opnieuw voldoende aangevuld? Zien we ons verplicht in de zomer de waterkraan dicht te draaien?

Dat de waterstanden laag zijn, behoeft geen betoog. Maar dat betekent niet dat wij onmiddellijk geconfronteerd zullen worden met allerlei doemscenario’s. Het is de opdracht van de waterbedrijven om vraag en aanbod in evenwicht te houden. Niet alleen vandaag maar ook in het verleden en zeer zeker in de toekomst. Maar hoe doen zij dat?

Naast grondwater en oppervlaktewater wordt nu meer en meer ingezet op een integrale en circulaire benadering van waterbeheer

Circulair model

Aan de aanbodzijde maken waterbedrijven niet uitsluitend meer gebruik van grondwater en oppervlaktewater. Naast grondwater en oppervlaktewater wordt nu meer en meer ingezet op een integrale en circulaire benadering van waterbeheer. Het afvalwater wordt gezuiverd en opnieuw in de watercyclus in omloop gebracht. Restwater van zowel het productie- als het distributieproces (o.a. spoelwater) wordt opnieuw geïnfiltreerd om de grondwaterreserves aan te vullen.

Kortom, de Vlaamse waterbedrijven zijn de laatste jaren, mede onder druk van het veranderende klimaat, geëvolueerd van waterproductie- en distributiebedrijven naar integrale waterbedrijven die zich volledig inpassen in een circulair model. Hierdoor vormen hemelwater en gezuiverd afvalwater, die vroeger na zuivering via beken en rivieren naar de zee vloeiden, nu een bijkomende bron naast grondwater en oppervlaktewater. Als integrale waterbedrijven, waar ook rioolbeheer deel van uitmaakt, pleiten we sterk voor een verdere ontharding van Vlaanderen. Zo kan regenwater in de bodem infiltreren en de grondwaterlagen blijven voeden.


Bewust spaarzaam met water

Ook aan de vraagzijde staan de Vlaamse waterbedrijven niet stil. Ook dit jaar moedigen zij via sensibiliseringsacties alle gebruikers aan om spaarzaam om te springen met het kostbare, beschikbare water. AquaFlanders, de federatie van de integrale waterbedrijven en rioolbeheerders, lanceert hiertoe binnenkort een campagne.

Wanneer in recente berichtgeving verwezen wordt naar een mogelijke invoering van een afschakelplan, is de watersector vanzelfsprekend vragende partij om actief betrokken te worden bij de verdere besprekingen hiervan.

Door te blijven streven naar een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod, zorgen de Vlaamse waterbedrijven voor een duurzaam waterbeheer. Dit gisteren, vandaag en ook morgen.