Watergerelateerde subsidies gekoppeld aan ambitieuze hemelwater- en droogteplannen vanaf 2024

Klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Gewijzigde neerslagpatronen leiden tot langere droogteperiodes in de zomer afgewisseld met intense regenbuien. In de winter zal dan weer meer neerslag vallen. De voorbije jaren is dan ook het inzicht gegroeid dat we anders moeten omgaan met ons hemelwater.

Een doordacht hemelwater- en droogteplan helpt lokale besturen omgaan met deze nieuwe realiteit. Daarin formuleren gemeenten een integrale visie over waar en hoe ze het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren.

De Blue Deal stelt bovendien dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Om gemeentebesturen hierbij te ondersteunen, heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) een blauwdruk uitgewerkt.

Wat is het doel van een hemelwater- en droogteplan?

Een hemelwater- en droogteplan is veel meer dan zomaar een plan. Het zet een proces in gang voor een integrale watervisie die de basis vormt voor een veerkrachtige stad of gemeente.

De doelstellingen zijn dan ook:

  • Een gezamenlijk leerproces doorlopen rond de aanpak van wateroverlast en – schaarste.
  • Een functioneel bruikbaar kader aanbieden op basis waarvan een lokaal bestuur en haar partners beslissingen kunnen nemen.
  • Een gebiedsgerichte visie aanbieden met een oplijsting van adequate maatregelen en opportuniteiten.
  • Een klimaatrobuuste en aangename leefomgeving creëren.

Blauwdruk voor de opmaak van een plan

De CIW heeft nu een blauwdruk uitgewerkt voor de opmaak van een ambitieus hemelwater- en droogteplan. Daarmee kunnen lokale besturen aan de slag om een plan op te stellen zoals vooropgesteld in de Blue Deal.

Meer informatie vind je op de website van de CIW.