Wijzig rioolsubsidiebesluit om beschikbare middelen efficiënter in te zetten

De uitdaging om tegen 2027 de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen, blijft groot. Enerzijds is er de fysieke draagkracht, de capaciteit van de publieke en private sector om projecten uit te voeren. Daarnaast is er hun financiële draagkracht om projecten tot uitvoering te krijgen. Tot slot is het ook een uitdaging om naast de investering in het kader van de Kaderrichtlijn Water ook te blijven investeren in het bestaande rioolnet.

Om deze uitdagingen aan te gaan en de vooropgestelde doelen te behalen, pleit AquaFlanders voor een sluitende financiering van het rioolbeheer.

De rioolbeheerders en gemeenten besteden als sector jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan het aanleggen van nieuwe rioleringen. De totale projectkost van gemeentelijke rioolprojecten die in 2023 gegund worden, bedraagt 669 miljoen euro, waarvan het saneringsaandeel 343 miljoen euro bedraagt.

De Vlaamse regering voorziet voor dit jaar opnieuw subsidies ter waarde van 122 miljoen euro - 75% van de rioolkost per gesubsidieerd project - die volledig zullen geïnvesteerd worden in rioleringsprojecten en kleinschalige zuiveringsinitiatieven. AquaFlanders zorgt samen met partners VVSG, Vlario en VMM voor de opvolging ervan.

AquaFlanders stelt een grondige wijziging van het rioolsubsidiebesluit voor om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en de financiering van het rioolbeheer sluitende te maken.

Dat kan door de financiering los te koppelen van individuele projecten en in plaats daarvan te koppelen aan doelstellingen. Een waardenkader geeft daarbij de prioriteit van de verschillende beleidsdoelstellingen aan. Dat maakt het mogelijk om bij een gewijzigd beleid de prioriteiten in de projectenportefeuille vlot opnieuw te evalueren zonder verlies van projectsubsidies.

AquaFlanders vraagt ook dat de doelstellingen en financiering voor de duur van een gemeentelijke meerjarenplanning worden afgestemd tussen de Vlaamse overheid, de gemeentelijke rioolbeheerder en de gemeente.