Wie zijn de actoren in de watersector en wat doen ze?

Het Vlaamse waterlandschap is zeer divers, maar wie zijn nu net alle belangrijke actoren en wat doen ze?

Allereerst hebben we natuurlijk de actoren die een rechtstreekse impact hebben op het water dat uit jouw kraan komt: de waterbedrijven en afvalwaterzuiveringsbedrijven. Zij vormen samen de vereenvoudigde watercyclus die je in de tekening hieronder ziet. De waterbedrijven pompen grondwater of oppervlaktewater op en zuiveren dit tot drinkbaar kraanwater. Dat kraanwater stroomt later bij jou uit de kraan.

Daar eindigt de watercyclus echter niet. Nadat je water hebt gebruikt, moet je er ook weer vanaf. Je kan dit water, dat nu afvalwater is, natuurlijk niet zomaar lozen. Daarvoor moet het eerst gezuiverd worden. In Vlaanderen neemt Aquafin deze taak voor zijn rekening. Zij zorgen ervoor dat al het afvalwater gezuiverd wordt, voor het terug in de natuur wordt geloosd. Daarna begint de cyclus opnieuw.

Ontwerp zonder titel

Waarom spreken we over een vereenvoudigde watercyclus? Omdat er nog een heel aantal andere actoren zijn binnen het Vlaamse waterlandschap.

Allereerst zijn er de rioolbeheerders. Zij zorgen voor de afvoer van zowel regenwater als afvalwater, maar zuiveren dit niet. Veel gemeenten zijn zelf rioolbeheerder. Maar, ook de waterbedrijven, intercommunales, Fluvius en Aquafin kunnen deze rol vervullen.

Binnen dit waterlandschap vervult AquaFlanders de rol van sectorfederatie voor de waterbedrijven en rioolbeheerders. Op die manier maken we het mogelijk om de kennis van alle actoren binnen de sector zoveel mogelijk met elkaar te delen. Vertegenwoordigen we een hele sector in verschillende organen zoals de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Zetten we gemeenschappelijke campagnes en acties op om mensen te sensibiliseren en aan te zetten tot duurzaam watergebruik.

De andere belangrijke actor binnen de sector is natuurlijk de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM coördineert het integrale waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen en het grondwater. Plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

Dit zijn niet natuurlijk niet de enige actoren in de Vlaamse watersector, ook de CIW, landbouw, Vlaamse waterweg, provincies, … spelen een bepaalde rol. In dit blogbericht beperken we ons echter tot een voorstelling van de belangrijkste spelers voor ons drink- en afvalwater.