Drinkwaterbronnen staan onder druk

Neem gepaste beschermingsmaatregelen.

De bronnen zijn de belangrijkste assets voor de productie van proper en gezond drinkwater. De kaderrichtlijn "water" legt een zorgplicht op voor de bescherming van de grond- en oppervlaktewaterlichamen die gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening.

Het uitgangspunt bij de bescherming van drinkwaterbronnen is dat de kwaliteit zodanig moet zijn, dat de productie van drinkwater mogelijk is door eenvoudige zuiveringstechnieken.

Door het nemen van gepaste beschermingsmaatregelen moeten we enerzijds voorkomen dat zowel diffuse als puntverontreinigingen in het milieu terecht komen en zich kunnen verspreiden (aanpak aan de bron). Daarnaast mogen milieuverontreinigingen de innamepunten bij drinkwaterbronnen niet bereiken (curatieve acties). Anderzijds moeten we, waar nodig, maatregelen nemen met het oog op een waterkwaliteitsverbetering.

De brondossiers, die worden opgesteld in samenwerking met de VMM, bieden ondersteuning bij de invulling van de te nemen beschermingsmaatregelen.

Het beschermen van drinkwaterbronnen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het waterbedrijf.

Om het beschermingsbeleid effectief te laten werken, is ook de inzet van andere partijen nodig. Neem daarom de nodige beschermingsmaatregelen en gebruik voor de financiering de bestaande milieuheffingen zoals de grondwaterheffing, de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op het gebruik van oppervlaktewater.