Nieuw beschermingskader voor drinkwatervoorziening

Maak prioritair werk van de ontwikkeling en de implementatie van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie, maar ook van een nieuw effectief beschermingskader rond oppervlaktewaterwinningen voor drinkwatervoorziening.

Om de drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, is er nood aan nieuwe milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewaterlichamen bestemd voor drinkwaterproductie. De uitwerking en de implementatie van een nieuw beschermingskader rond oppervlaktewaterwinningen, met inbegrip van nieuwe beschermingszones, zijn cruciaal. Het is belangrijk om de, in deze zones toegelaten, activiteiten verder te reguleren in bestaande wetgevende kaders. De geleidelijke sanering van niet toegelaten activiteiten is aangewezen.

Het verder inzetten op de verbetering van de waterkwaliteit in de oppervlaktewateren is nodig omdat dit ook de waterbeschikbaarheid ten goede komt. In functie van de verwachte effecten van de klimaatverandering, waarbij laagwaterscenario’s meer zullen voorkomen, is een verbetering van de waterkwaliteit vereist, zodat er meer en langer kwalitatief water beschikbaar is.