Duurzame bronbemaling bij werven

In tijden van droogte is er extra aandacht voor bronbemalingen bij werven die grondwater lozen in de riool. Gemeenten krijgen daarover heel wat vragen van hun inwoners. Vele gemeenten, rioolbeheerders, waterbedrijven, de bouwsector en ook burgers nemen daarom initiatieven om deze bronbemalingen duurzamer te maken. De Vlaamse wetgeving reikt daartoe het kader aan. In dit stuk zetten we even de grote lijnen op een rij.

20200606 094500

In regel dienen we steeds zoveel mogelijk in te zetten op retourbemaling. Bij retourbemaling wordt het water dichtbij de bemaling opnieuw in de bodem geïnfiltreerd. Wanneer dat niet mogelijk is, kunnen we overgaan op hergebruik van bemalingswater. Daartoe ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven. Hergebruik kan echter nooit een doel op zich zijn en de bemaling kan dan ook niet aangepast worden in functie van het hergebruik. Een belangrijke bemerking daarbij is bovendien dat bemalingswater geen drinkwater is. De kwaliteit ervan is niet gecontroleerd. Rioolbeheerders, waterbedrijven, de bouwsector en burgerinitiatieven zoeken intussen naar oplossingen en gaan bijvoorbeeld na hoe er gecommuniceerd kan worden naar de gebruiker toe over de locaties waarop bemalingswater beschikbaar is.

Putz bucket 1290940

Steeds meer gemeenten zetten in op duurzamer bemalen aan de hand van hun vergunningverlening en het toezicht hierop. Verschillende gemeenten verplichten werven reeds om bemalingswater ter beschikking te stellen voor de buurt. Dit kan zeer eenvoudig gebeuren voor huishoudelijk gebruik. Ook voor grotere verbruikers, bijvoorbeeld groendiensten, brandweer, landbouwers, kan dit. Maar in dat geval is de vergunningsregeling en heffingsregeling nog een belemmering. Het zou goed zijn mocht de regelgeving daarin vereenvoudigd worden.

Agricultural 5053715

Zo heeft de stad Roeselare een aangepast bewateringsplan opgemaakt voor het groen in de stad. De stad vangt waar mogelijk het vrijgekomen water op in een container en haalt het op met een tankwagen. Dat water wordt gebruikt voor bloemen en planten en bij het reinigen van straten en pleinen. De stad onderzoekt ook hoe particulieren of landbouwers gebruik kunnen maken van het opgevangen water. Dit is een onderdeel van het droogteplan van de Stad Roeselare.

Wanneer retourbemaling noch hergebruik mogelijk is en het bemalingswater geloosd dient te worden, dan gebeurt dit bij voorkeur op een gracht of waterloop. Pas wanneer dit niet mogelijk is, zal er geloosd worden op de riolering.

De VMM maakte op haar website een state of the art overzicht van de bepalingen. Daar kan u ook nagaan hoe er ingeschat en opgevolgd wordt of er niet teveel bemaald wordt. Ook op de website van DOV Vlaanderen vindt u heel wat informatie hierover terug.