Integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer waarin verschillende doelstellingen en beheersvormen samenkomen, zoals het beheer van grondwater, het beschermen tegen overstromingen en het tegengaan van watervervuiling.

De waterbedrijven in Vlaanderen zijn alle publieke actoren, met heel wat expertise in huis. Hun opdracht zit vervat in de openbare dienstverplichtingen (ODV). Een belangrijk onderdeel hiervan is het garanderen van de kwaliteit van het kraanwater.

AquaFlanders is rechtstreeks betrokken in de CIW om namens de sector zijn standpunten door te geven en mede vorm te geven aan het integraal waterbeheer.

De integrale benadering van het waterbeleid komt ook tot uitdrukking in de regelgeving: op het Europese niveau in de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn en binnen Vlaanderen in het decreet Integraal Waterbeleid.

Decreet Integraal Waterbeleid

Binnen Vlaanderen vormt het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 het juridisch en organisatorisch kader voor het waterbeleid. Het decreet bevat ook de omzetting van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn naar Vlaamse regelgeving.

Kaderrichtlijn Water

Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie.

Overstromingsrichtlijn

De Overstromingsrichtlijn van 23 oktober 2007 moet ervoor zorgen dat de lidstaten het risico op overstromingen beter kunnen inschatten en dat ze maatregelen nemen om de schade te beperken. De richtlijn bouwt verder op de structuren en de plannen van de kaderrichtlijn Water.

Andere

Naast het decreet Integraal Waterbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten werd ook volgende regelgeving voorbereid binnen de overlegstructuren van het integraal waterbeleid.