Mestbeleid

Besteed in het nieuwe mestactieplan (MAP) expliciet aandacht aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit.

Overbemesting leidt tot kwaliteitsproblemen en normoverschrijdingen van diverse mestgerelateerde stoffen in het grondwater bij winningen voor waterproductie.

Vlaanderen legt momenteel de hand aan het nieuwe mestactieplan (MAP). Hierbij is expliciete aandacht vereist om de waterkwaliteit (met betrekking tot nutriënten) verder te verbeteren. Ook het terugdringen van fosfaten in waterlopen moet een voorkeursbehandeling krijgen. Voor de bescherming van de waterlopen moeten we inzetten op extra buffer- of oeverzones rond waterlopen en op projecten voor het herstel van ‘wetlands’ (zoetwateroppervlaktes,
vochtige bodems) rond waterlopen.