Verstandig investeren voor een goed rioolbeheer

Voorzie een sluitende financiering voor investeringen (vervanging en uitbreiding) en beheer van het rioolstelsel.

Goed onderhouden openbare infrastructuur, zoals wegenis en riolering, is overal ter wereld een noodzakelijke basisvoorwaarde om economische groei op gang te brengen en in stand te houden. Goed beheer van de bestaande riolen is voor gemeenten erg belangrijk, omdat een lekkende riool dikwijls de oorzaak is van verzakkingen en instortingen in de openbare weg. Slecht onderhouden riolen en dichtgeslibde grachten kunnen leiden tot plaatselijke wateroverlast.
Ongezuiverde lozingen en overstorten zorgen dan weer voor geurhinder voor de omwonenden. Zuivering van het afvalwater is nodig om de biodiversiteit in de waterlopen te behouden en om verspreiding van ziektes tegen te gaan. Zuiver oppervlaktewater in onze waterlopen en kwaliteitsvol grondwater zijn onontbeerlijk om de productie van drinkwater betaalbaar te houden.

AquaFlanders pleit ervoor om samen met de Vlaamse overheid de doelstelling te verduidelijken, om deze vervolgens te koppelen aan en af te stemmen met de financiering. Voor de financiering is het essentieel verschillende pijlers uit te werken, zodat de betaling van de restfactuur (uit de algemene middelen van de gemeenten) voor alle gemeenten haalbaar wordt. De Vlaamse overheid kan het kader opmaken voor de verschillende pijlers. De gemeenten en rioolbeheerders kunnen dan zelf bepalen in welke mate ze de verschillende pijlers inzetten om de financiering sluitend te krijgen.

De Vlaamse overheid zorgt voor een verregaande afstemming en automatisering van de rapportering over de saneringsmiddelen met de meerjarenplanning van rioolbeheerders en gemeenten. De doelstelling hierbij is: transparantie over de aanwending van de middelen en toezicht op armlengte.