Gemeentelijke rioolopdracht verduidelijkt

De gemeentelijke rioolopdracht is een grote uitdaging voor de gemeenten en rioolbeheerders. Deze gemeentelijke legislatuur is de laatste volledige legislatuur voor het verstrijken van de definitieve deadline (eind 2027) van de Europese Kaderrichtlijn Water. We dienen met z’n allen na te gaan welke extra inspanningen we kunnen leveren.

Om de integratie van de gemeentelijke rioolopdracht in de gemeentelijke planning te ondersteunen, bezorgden AquaFlanders en de VVSG de gemeentebesturen een brief met meer toelichting bij de te realiseren doelstellingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water.

We kunnen de projecten die hiertoe bijdragen opdelen in drie categorieën:

  1. projecten waarvoor Vlaanderen aan Europa reeds een deadline communiceerde;
  2. projecten die Vlaanderen reeds in een subsidieprogramma opnam en
  3. projecten die nog ingepland dienen te worden om het gemeentelijk aandeel in de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Tot voor kort was het niet duidelijk welke doelstellingen er precies gehaald dienen te worden. Maar intussen zorgde VMM, mede op vraag van de ganse sector, voor een versnelde doorrekening en bezorgde eind juni de nodige informatie aan de gemeenten en rioolbeheerders.

AquaFlanders en de VVSG stellen dat het aan de gemeenten en rioolbeheerders is om in het kader van hun meerjarenplanning in te schatten welke doelstellingen zij kunnen bereiken. Zij houden hierbij ook rekening met andere beleidsprioriteiten. De gemeenten en rioolbeheerders spreken met de Vlaamse overheid, VMM en Aquafin een haalbaar doel af voor deze legislatuur. Wanneer het gevraagde doel niet haalbaar is, dan wordt onderhandeld over een herijking van de doelstelling en/of een verhoging van de middelen. Deze afspraken worden door alle partners vastgelegd in een wederzijds engagement.