Kwaliteitsvol kraanwater begint bij goed beschermde bronnen

In ons blogartikel over de winning en productie van kraanwater uit grondwater, haalden we al aan dat bronnen voor drinkwater een hogere bescherming genieten. Maar, waarom is die bescherming belangrijk? En hoe kunnen we die bescherming in stand houden?

Waarom is bescherming belangrijk?

Waterwingebied teken

Bovenstaand bord geeft aan dat je je in een zone voor grondwaterwinning bevindt. Verontreiniging in de bodem, laat staan in het water moeten we hier dan ook absoluut vermijden.

In Vlaanderen combineren we heel wat activiteiten op een beperkt grondgebied. De beschikbare ruimte voor de openbare drinkwaterwinning is dus erg beperkt. Terwijl er wel vele duizenden inwoners rekenen op drinkwater van gegarandeerde hoge kwaliteit. Het is dus essentieel dat we deze gebieden goed beschermen. Stoffen die gevaren inhouden voor onze gezondheid horen niet thuis in de bronnen van ons drinkwater.

Doet zich vlakbij de winning een incident voor, dan heeft dat belangrijke gevolgen. We kunnen de watervangputten en transportleidingen immers niet zomaar met een vingerknip verplaatsen. En, eenmaal de bodem vervuild is, kan het bovendien jaren vragen om deze te saneren. Allemaal goede redenen om problemen op deze kritieke plaatsen maximaal te voorkomen. Maar, hoe beschermen we die waterbronnen dan?

Hoe kunnen we waterbronnen beschermen?

Onze waterbedrijven beschermen hun winningsbronnen op verscheidene manieren:

  • Via adviesrecht;
  • Door waakzaamheid van de burger;
  • Met monitoring en peiling.

Via het adviesrecht op de omgevingsvergunningen, waakt de sector erover dat er zich geen risicovolle activiteiten ontwikkelen binnen een beschermingszone. De voorschriften die de waterbedrijven toevoegen in hun advies voor werken in een waterwingebied zijn niet bedoeld om mensen onnodige beperkingen op te leggen. Ze zijn noodzakelijk om op lange termijn de zuiverheid en gezondheid van de drinkwaterbron te verzekeren.

De waterbedrijven trachten de bronnen te beschermen door maximaal rekening te houden met de beperkingen en voorschriften rond menselijke activiteiten in waterwingebied. Ze proberen op die manier ook altijd samen met andere belanghebbenden te zoeken naar werkbare oplossingen en alternatieven. Op die manier worden onaangename verrassingen tijdens het latere vergunningsprocedures vermeden.

Zelf bewaken de waterbedrijven de grondwaterkwaliteit binnen en rond beschermingszones via een uitgebreid peilputtennetwerk. Zo voorkomen ze dat we plotsklaps voor verrassingen komen te staan. Bij een verontreiniging kunnen ze op die manier snel en adequaat ingrijpen.

Tot slot roepen de waterbedrijven de burger op om mee te waken over de veiligheid in en rond de waterwingebieden.

“ Wees de oren en ogen van onze bronbescherming. Contacteer het waterbedrijf als je iets vaststelt wat een risico kan vormen voor de bodem en het grondwater. Denk bijvoorbeeld aan een lozing, een incidentele lek of een sluikstort. “

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

Nu geothermie meer en meer aan populariteit wint en er nog steeds heel wat grondstoffen uit de bodem worden gewonnen moet hier rekening mee gehouden worden in het beschermingsbeleid. Wij pleiten als watersector dus voor een uitbreiding van het beschermingskader van de waterwingebieden, zowel van grondwater als oppervlaktewater. Niet enkel om toekomstige kosten te vermijden, maar des te meer om onze drinkwaterproductie veilig te stellen en risico’s te beperken.

Infiltratiebekken Merksplas