Visie 2030 van de integrale waterbedrijven

De integrale waterbedrijven zijn in 2018 een verbintenis aangegaan om hecht samen te werken zodat de drinkwatervoorziening in Vlaanderen ook in de toekomst klimaatbestendig blijft. Het gemeenschappelijke plan voor de drinkwatervoorziening dat ze daartoe uitwerkten is in volle uitvoering.

Het plan omvat onder andere een gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak rond investeringen en waterproductieplanning; een gezamenlijke agenda voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie; de uitbouw van gemeenschappelijke diensten en de uitbouw van een gemeenschappelijk opleidingscentrum in de schoot van AquaFlanders. Ook zullen de integrale waterbedrijven hun rol in de saneringsplicht ten volle opnemen.

Daarnaast lopen er ook samenwerkingen met andere partners om opportuniteiten rond minder hinder en efficiënt assetmanagement maximaal te benutten.

Aquafin

  • Eerste keuze voor de aanwending van het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties ten behoeve van de drinkwaterproductie door de waterbedrijven. Deze alternatieve bron is een aanvulling op de klassieke grond- en oppervlaktewaterbronnen.
  • Maximale afstemming van de bovengemeentelijke en gemeentelijke sanering.
  • Samenwerking op vlak van collectieve opvang van hemelwater in het kader van stormwatermanagement, de aanwending van hemelwater als ruwwaterbron voor drinkwatervoorziening en de aanleg van netten voor tweede circuitwater.

Fluvius

  • Samenwerking bij de uitrol van de digitale watermeter.

Synductis

  • Samenwerken voor minder hinder.

We reiken ook de hand naar andere partijen om te komen tot een integraal, efficiënt en lokaal verankerd waterbeleid.

De Vlaamse Waterweg

Het Albertkanaal is naast een belangrijke scheepvaartroute ook een slagader voor de drinkwatervoorziening in heel Vlaanderen. Een structurele afstemming tussen de Vlaamse Waterweg en het betrokken waterbedrijf, vooral in periodes van droogte, is essentieel om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te verzekeren.

Hierbij is een maximale afstemming van innamedebieten en -tijdstippen voor drinkwaterproductie enerzijds en sluiswerking voor de scheepvaart anderzijds te beogen.

Ook op andere plekken in Vlaanderen is een gelijkaardige samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg en de betrokken waterbedrijven belangrijk. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de Vlaamse Waterweg en de waterbedrijven de belangen van Vlaanderen afdoende en gezamenlijk behartigen in andere gewesten en landen waar onze rivieren en kanalen doorstromen.

Agentschap Natuur en Bos

De waterbedrijven winnen een groot deel van hun ruwwater uit grondwater. Deze winningen gaan gepaard met vergunningsverlening. Bij het verlenen van vergunningen wordt uiteraard ook rekening gehouden met de instandhouding van onze natuur en bossen.

In het verleden is er een symbiose tot stand gekomen tussen natuur en waterwingebieden, doordat waterbedrijven sterk geïnvesteerd hebben in natuurbehoud via de verwerving van eigen gronden waarop geen vervuilende activiteiten kunnen worden verricht.

Deze symbiose staat garant voor het in stand houden van de natuur én de drinkwatervoorziening en mag niet in het gedrang komen door administratieve obstakels. Een constructieve toekomstgerichte samenwerking tussen de administraties en de waterbedrijven is noodzakelijk om de drinkwatervoorziening én het natuurbehoud niet te hypothekeren.

Landbouw

De droogte van de voorbije jaren heeft ook de kwetsbaarheid van de landbouw en veeteelt in Vlaanderen blootgelegd.

In periodes van droogte worden soms maatregelen opgelegd aan de landbouw, zoals captatie- of oppompverboden door acute debietproblemen in waterlopen of door lage grondwaterstanden. Zonder preventieve of mitigerende maatregelen zou de productie in het gedrang kunnen komen.

De waterbedrijven reiken de hand aan de landbouw- en veeteeltbedrijven.Ze zijn bereid om de kennis die ze opgebouwd hebben over waterrobuuste drinkwatervoorziening te delen en lokaal samenwerkingen op te zetten om ook de robuustheid van de watervoorziening van de Vlaamse landbouw en veeteelt verder op te krikken.

Industrie en bedrijven

Een belangrijke pijler van de Blue Deal is inzetten op circulair watergebruik. Vooral voor het productiewater van bedrijven zijn nog veel alternatieven beschikbaar. De waterbedrijven reiken de hand naar de industrie en bedrijven om samen naar oplossingen te zoeken. Oplossingen die binnen het bedrijf kunnen gevonden worden enerzijds, maar ook van buitenaf.

Dit kan leiden tot een win-win situatie waarbij bedrijven minder en minder aangewezen zijn op kraanwater, op voorwaarde dat ze steeds kunnen beschikken over een volwaardig substituut en de waterbedrijven hun (piek)capaciteit kunnen terugdringen.