Webinar 'Privéwaterafvoer handhaven met het AquaFlanders Keuringsplatform'

De handhavingsmodule is een handig instrument voor lokale overheden om de privéwaterafvoer op hun grondgebied op te volgen en te handhaven. Die handhaving blijft nodig. Bij ongeveer 20 procent van de uitgevoerde keuringen privéwaterafvoer stellen AquaFlanders-keurders immers inbreuken vast op het Algemeen Waterverkoopreglement of de omgevingsvergunning.

Kwaliteitsbewaking blijft noodzakelijk

Goed uitgevoerde waterinstallaties en privéwaterafvoeren zijn van belang voor het goed & veilig functioneren van de drinkwater- en rioleringsinfrastructuur. Zo kan niet-afgekoppeld hemelwater bij een gescheiden riolering bijvoorbeeld leiden tot een overbelasting van de afvalwaterafvoer. Een foutief uitgevoerde privéwaterafvoer kan er ook toe leiden dat vervuild water ongezuiverd in onze waterlopen terechtkomt.

Foutief uitgevoerde waterinstallaties kunnen dan weer leiden tot verontreinigingen van het drinkwater, bijvoorbeeld met regenwater, wat een risico vormt voor de volksgezondheid.

Het is dan ook essentieel dat de keuring van deze installaties wordt uitgevoerd door goed opgeleide, onafhankelijke keurders. De informatie uit keuringen van privéwaterafvoeren is bovendien nuttig voor lokale besturen in het kader van de handhaving.

Handhavingsmodule met handige functionaliteiten

  • Automatische herkenning van dossiers die opvolging en handhaving vereisen
  • Gebruiksvriendelijke dashboard
  • Gedetailleerde info over attesten en handhavingshistoriek
  • Eenvoudig acties toewijzen
  • Vlot afkoppelingstrajecten opvolgen

Meer informatie over het AquaFlanders Keuringsplatform en de tarieven vind je op deze pagina.

Herbekijk het webinar

Vraag en antwoord

Waarom zie ik alleen de tabbladen dashboard, inspecties en documenten?
Kan ik gebruikers wijzigen of toevoegen?
Moet ik betalen voor toegang tot het AquaFlanders Keuringsplatform?
Krijg ik bij een keuring voor een nieuwbouwwoning een melding via het systeem als er geen pomp of leidingen aanwezig zijn voor regenwaterhergebruik op het moment van de keuring?
Kan ik de status van keuringen van een afkoppelingstraject downloaden in het Excel-bestand van de Vlaamse Milieumaatschappij?