Regenwater hoort niet thuis in de riolering

Investeren in schone waterlopen betekent ook investeren in rioolinfrastructuur. Voor de verdere ontwikkeling van een gezonde, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving in Vlaanderen is de verdere uitbouw van de riool- en regenwaterinfrastructuur namelijk uitermate belangrijk.

Bufferbekken copyright

We produceren in Vlaanderen heel wat afvalwater. Vroeger belandde dat afvalwater rechtstreeks in waterlopen waardoor deze erg vervuild geraakten en stonken. De uitbouw van een uitgebreid rioleringsnetwerk bracht daar verandering in. Ongeveer 88% van de Vlaamse huishoudens is intussen aangesloten op dit rioleringsnetwerk. Dat heeft een merkbaar, positief effect op de waterkwaliteit en op de fauna en flora in de Vlaamse waterlopen.

Maar, door de veranderingen in het klimaat krijgen we meer zware regenbuien te verwerken. In combinatie met een dichte bebouwing, stelt dit de rioolbeheerders voor een nieuwe uitdaging. Klassieke rioleringen voeren immers zowel afval- als regenwater af en geraken oververzadigd. De oplossingen: gescheiden rioleringen, ontharden en hemelwater hergebruiken of laten infiltreren.

Waarom we beter scheiden

Klassieke rioleringen voeren afvalwater af naar de waterzuiveringsinstallatie. Daarbij komt ook regenwater, dat op daken, straten en andere verharde oppervlaktes valt, in de rioleringsbuizen terecht. Bij zware regenbuien is dat soms te veel. De rioleringen kunnen al dat extra water niet slikken en stromen over. Het gevolg: straten en woningen komen onder water te staan. En, ongezuiverd afvalwater belandt in beken en rivieren.

Bovendien werken afvalwaterzuiveringsinstallaties niet optimaal als het afvalwater te sterk is verdund met regenwater. Al dat water transporteren via de riool, vraagt ook bijzonder veel middelen. Daar hangt een prijskaartje aan, zowel ecologisch als economisch.

Riool copyright

Door regenwater en afvalwater apart af te voeren, lossen we deze problemen in één klap op. Regenwater wordt in dit geval afgekoppeld van de riolering. Proper regenwater is immers kostbaar. Je kan het beter vasthouden en hergebruiken, bijvoorbeeld om het toilet door te spoelen of voor je wasmachine, lokaal bufferen of laten infiltreren. Zo voorkomen we samen riooloverstromingen en wateroverlast. Door regenwater vertraagd af te voeren, vullen we de grondwaterstanden weer aan en versterken we de biodiversiteit.

In heel wat gevallen is het in Vlaanderen overigens verplicht om je afval- en regenwater te scheiden. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor het correct aansluiten van je afvalwater op de riolering en afkoppelen van je regenwater. Al bieden veel gemeenten en rioolbeheerders hierbij de nodige ondersteuning. Wij zetten alvast vier manieren om je regenwater af te koppelen op een rij.

Regenwater afkoppelen doe je zo

Je bent niet verplicht om de afvoer van je regenwater aan te sluiten op de riolering. Maar, waar blijf je er dan mee? Je hebt al zeker vier mogelijkheden. We zetten ze op een rij in volgorde van voorkeur.

De eerste mogelijkheid is een hemelwaterput met pompinstallatie plaatsen. Die put sluit je aan op je woning zodat je het water bijvoorbeeld kan gebruiken om je toilet door te spoelen of de was te doen. Zo spaar je al snel heel wat uit op je drinkwaterverbruik en -factuur. De overloop van je hemelwaterput sluit je best aan op een infiltratievoorziening.

Een infiltratievoorziening is de tweede mogelijkheid om regenwater op te vangen. Er bestaan heel wat verschillende soorten infiltratievoorzieningen. Van een bochtstuk onderaan je regenpijpen tot infiltratieputten en -buizen. Of, waarom geen wadi of een kleine vijver. Daar kan het water in de bodem sijpelen. Zo help je het grondwaterniveau op peil te houden.

Kan je je regenwater niet zelf hergebruiken of laten infiltreren? Dan mag je het regenwater naar een nabijgelegen gracht of beek leiden. Zijn geen van de bovenstaande manieren mogelijk bij jou thuis? De vierde en laatste optie is je hemelwater aansluiten op de regenwaterriolering in de straat. Ook de overloop van je hemelwaterput of infiltratievoorziening mag je hierop aansluiten.

Vergeet overigens niet om na de installatie je regen- en afvalwaterinstallatie te laten keuren door een erkende keurder. Dat is wettelijk verplicht. De keurder gaat onder andere na of je privéafvoer correct is aangesloten op de openbare riolering. Via onze website vind je eenvoudig een erkende keurder bij jou in de buurt.

Pas op met wat je doorspoelt

Door de scheiding van afval- en regenwater vloeit het water dat in de regenwaterbuis belandt, rechtstreeks in de natuur. Ook de openbare verharde oppervlakten, zoals het wegdek en het voetpad, zijn aangesloten op dit stelsel. Het is daarom belangrijk dat je geen afvalstoffen, zoals olie, verf of etensresten in de straatkolken giet of geen afval op straat gooit.

Ook in de riolering zijn lang niet alle afvalstoffen welkom. Vast afval zoals hygiënische doekjes, luiers of maandverband kunnen een verstopping veroorzaken en horen daarom thuis in de vuilbak. Vetten zoals frituurvet en motorolie kunnen de zuiveringsinstallatie beschadigen en zijn daarom niet toegelaten. Met dergelijk afval kan je terecht op het containerpark.

Zo dragen we allemaal een steentje bij aan goed werkende riolen en schone waterlopen.