Toekomstgerichte integrale waterfactuur

Hervorm de tariefstructuur rekening houdend met de hogere investeringskosten en lagere afnames en voorzie waar nodig algemene middelen voor investeringen zoals ook in het verleden is gebeurd.

De huidige tariefstructuur houdt onvoldoende rekening met de opbouw van de kosten voor de publieke drinkwatervoorziening.

Er zijn grote investeringen nodig om de robuustheid van de drinkwatervoorziening ook in de toekomst te garanderen. Dit onder druk van het veranderende klimaat. Daarnaast is er de noodzaak om maatregelen te treffen om onze kritieke infrastructuur te beveiligen.

Tegelijk zien we een wijzigend verbruikspatroon. Zo worden meer decentrale projecten uitgevoerd en neemt het hemelwatergebruik toe. Dit leidt tot een veranderde realiteit voor de waterbedrijven met verhoogde investeringskosten, maar een lagere afname van water door de gebruikers. Bij een onveranderde tariefstructuur bestaat het risico dat de schuldgraad van de waterbedrijven toeneemt wat een hypotheek legt op de drinkwatervoorziening van toekomstige generaties.

We vragen daarom om een tariefstructuur te ontwikkelen die rekening houdt met deze nieuwe realiteit.

Naast een hervorming van de tariefstructuur zijn we vragende partij om algemene middelen te voorzien voor de financiering van de grote investeringen die nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen, zoals ook in het verleden gebeurd is. Voorzie ook middelen buiten de waterfactuur om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te bevorderen.

Naast het betaalbaar houden van de waterfactuur, zal dit bijdragen tot een meer billijke verdeling van de lasten van het publieke drinkwaternet als kritieke infrastructuur.

Tot slot vragen we om maximaal gebruik te maken van Europese middelen om de robuustheid van de drinkwatervoorziening te financieren.

Beleidsdomein: binnenlands bestuur.
Beleidsniveau: Vlaams en gemeentelijk
Draagt bij aan financiering en integraal beheer.

Gerelateerde publicaties