Betere bescherming van het grondwater

Pas de regels en wetten voor de bescherming van grondwater bestemd voor de productie van drinkwater aan. Geef daarbij voorrang aan de volksgezondheid.

De bestaande wetten en regels voor de bescherming van gebieden waar drinkwater wordt opgepompt, dateren van 1985. Intussen is er veel veranderd. Daarom vraagt de sector een actualisatie van het beschermingskader van een tweedimensionaal naar een driedimensionaal kader waarin ook de ondergrond beschermd wordt.

Dit beschermingskader moet rekening houden met de risico’s op vervuiling in de diepe ondergrond én van de ruwwaterbronnen voor de productie van drinkwater. Mogelijke risico’s op vervuiling zijn onder andere diepe ondergrondse opslag, de berging van koolzuur en koolwaterstoffen, het vermengen van waterlagen en het doorlekken van stoffen in de ruwwaterbron.

Zorg voor strikte naleving van de regels door preventieve maatregelen en een snelle reactie op overtredingen.

Vervuiling voorkomen is beter dan saneren. Daarom is het belangrijk om middelen te voorzien om preventief op te treden tegen vervuilers. Vooral waar pesticiden en andere vervuilende stoffen gebruikt worden in de buurt van de ruwwaterbronnen. Vervuiling verplaatst zich immers heel traag in de bodem waardoor de vervuilende effecten laat optreden, lang aanhouden en moeilijk te remediëren zijn.

Geef de waterbedrijven ook een dwingend adviesrecht bij aanvragen van omgevingsvergunningen met een mogelijke impact op de kwaliteit van de drinkwaterbronnen.

Beleidsdomein: omgeving
Beleidsniveau: Vlaams, provinciaal, gemeentelijk
Draag bij aan duurzaam beheer, veiligheid en waterkwaliteit.