Benchmarkrapport exploitatie

In de procesbenchmark exploitatie werd het exploitatieproces onder de loep genomen. Vermits exploitatie een kernactiviteit is van de waterbedrijven, is het proces over het algemeen zeer matuur.

KPMG voerde de benchmarkoefening in 2021 uit in opdracht van AquaFlanders met als referentiejaar 2020. Het exploitatieproces dat binnen deze benchmark werd bekeken, bestaat uit twee delen: netbewaking en netsturing.

Netbewaking omvat alle activiteiten die de waterbedrijven uitvoeren om de toevoer en distributie van water op te volgen, bijvoorbeeld preventieve staalnames of metingen in het distributienet. Het deelproces netsturing start wanneer een waterbedrijf informatie ontvangt waardoor mogelijke bijsturing in het net nodig is. Bijvoorbeeld wanneer afwijkende meetwaarden gevonden worden of na een melding van een externe partij.

Analyse prestatie-indicatoren wijst op matuur proces

Aan de hand van verschillende prestatie-indicatoren werd onder andere de afhandeling van klachten onderzocht. Ook de onderhoudskosten voor het distributienet en de tijd en middelen die vrijgemaakt worden voor het exploitatieproces werden vergeleken. Daarnaast is de procesmaturiteit op een kwalitatieve manier geanalyseerd. Aangezien exploitatie een kernactiviteit is van de waterbedrijven, is dit proces over het algemeen gesteld matuur. Toch wordt er gezocht naar innovaties om het proces verder te optimaliseren. Daarvoor wenden de waterbedrijven zowel eigen als externe expertise aan en vindt er voortdurend overleg plaats binnen de sector.

Innovatie helpt proces verder te optimaliseren

Naar aanleiding van de procesbenchmark, onderzoeken de waterbedrijven een aantal verbeterpunten. Deze verschillen per waterbedrijf gezien de specifieke karakteristieken van hun distributienet. In overleg met de toezichthoudende overheden zal bepaald worden hoe deze verbeterpunten worden opgevolgd.

Het volledige rapport kan je hieronder bekijken.