Keuring van de privéwaterafvoer

Stem de regelgeving voor de keuring van de privéwaterafvoer op elkaar af. Voorzie een uniform keuringssysteem dat de klant zekerheid geeft over het in regel zijn van zijn privéwaterafvoer.

Voor de klant is het belangrijk dat bij een positieve keuring van de privéwaterafvoer er in regel geen overtredingen/weigeringen met betrekking tot de waterafvoer meer te verwachten zijn.

De afkeurcriteria voor een keuring van de privéwaterafvoer zijn op Vlaams niveau vastgelegd. In welke gevallen een keuring vereist is, staat in VLAREM en gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV). Het Ministerieel Besluit (MB) van 28 juni 2011 bepaalt de regels voor een conforme keuring. Het is belangrijk deze regelgevingen beter op elkaar af te stemmen.

AquaFlanders pleit ervoor dat de verplichtingen voor de privéwaterafvoer uit het MB, uit de stedenbouwkundige voorschriften en uit de aanvullende reglementen van de lokale rioolbeheerders, gekeurd worden. Waar mogelijk worden de regels op elkaar afgestemd (bijvoorbeeld in een technisch reglement), in andere gevallen blijft maatwerk behouden. Daarnaast is de harmonisering van de interpretatie van de regels door verschillende keuringsinstanties een aandachtspunt. Daarom pleit AquaFlanders voor de uitbouw van een systeem waarbij het toetsen aan de regels automatisch en onafhankelijk verloopt. Dit zal zorgen voor meer duidelijkheid naar burgers, architecten, keurders en gemeenten toe.

Tot slot pleit AquaFlanders ervoor om de situatie van de privéwaterafvoer in kaart te brengen via de opstelling van een inventaris bij verkoop van een onroerend goed.