Nooddrinkwater

AquaFlanders heeft een noodplan uitgewerkt om bij calamiteiten op het drinkwaternet nooddrinkwater uit te delen in de vorm van zakjes, flessen en via een flexitank. Dit nooddrinkwater wordt ingezet bij een wateronderbreking of verontreiniging op het leidingnetwerk.

Aqua Flanders nooddrinkwater 035

Wat zegt de wetgeving?

Volgens artikel 2 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 wordt geacht dat water, bestemd voor menselijke consumptie, gezond en schoon is. Dit wil zeggen dat:

1° het geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in hoeveelheden of concentraties die gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren;

2° het minstens voldoet aan de gestelde parameterwaarden (microbiologische en chemische parameters);

3° het geproduceerd en gedistribueerd wordt overeenkomstig het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Indien het water dat bestemd is voor de menselijke consumptie niet geleverd kan worden, heeft AquaFlanders een noodplan uitgewerkt om bij calamiteiten op het drinkwaternet nooddrinkwater uit te delen in de vorm van zakjes, flessen en via een flexitank. Dit nooddrinkwater wordt ingezet bij een wateronderbreking of verontreiniging op het leidingnetwerk.

Procedure uitgetest

Op woensdag 27/11/2019 organiseerde AquaFlanders een praktijktest van de procedure nooddrinkwater. De oefening zelf is zeer vlot verlopen en er werden ook enkele nieuwe toepassingen uitgetest. Uit de oefening bleek dat we als sector voorbereid zijn op dergelijke noodsituaties.

De film die gemaakt werd, kan u hier bekijken.

De rol van de waterbedrijven

De waterbedrijven dienen te allen tijde voldoende drinkwater van een onberispelijke kwaliteit te voorzien​. ​Indien de levering in het gedrang komt, wordt op een alternatieve wijze drinkwater verdeeld​.

De openbare dienstverplichting van 13/12/2002 legt de waterbedrijven op om in geval van een calamiteit: ​

  • ​permanent 3l/inwoner per dag water, dat bestemd is voor menselijke consumptie, te voorzien​
  • elke onderbreking van meer dan 24 uren en meer dan 100 aftakkingen te melden aan de bevoegde diensten ‘Leefmilieu’ en ‘Volksgezondheid’.​

De voorwaarden hiervan zijn vastgelegd in de Openbare Dienstverplichtingen (ODV's) van de waterbedrijven.

Indien het drinkwater niet geschikt is voor consumptie, worden de abonnees en de verbruikers onmiddellijk door de waterbedrijven op de hoogte gebracht over de situatie en hen het nodige advies gegeven. Deze communicatie met gezondheidskundige duiding wordt door de bevoegde entiteiten Leefmilieu en Volksgezondheid gevalideerd. Hoewel de communicatie gevalideerd moet worden, mag dit het waterbedrijf niet beletten dringende maatregelen te treffen ter bescherming van de volksgezondheid.

De rol van de gemeenten

In geval van nood is het essentieel om snel te handelen en een maximale en vlotte samenwerking met de nood- en hulpdiensten op te zetten. Een afstemming van de noodplannen en de communicatie van de gemeenten met het waterbedrijf is cruciaal om optimaal voorbereid te zijn.

Er zijn 3 types bedeling voorzien: gebotteld water (flessen van 10 liter), lege waterzakjes (waarmee men 5 liter kan vullen) en flexitanks (24.000 liter met aangebouwde collector met vulpunten). Een flexitank dient opgesteld te worden per +/-7000 inwoners op een toegankelijke locatie met behulp van 10 nadars. De nadars worden voorzien door de gemeente.

De drinkwaterbedrijven beschikken over een lijst met de plaatsen waar het nooddrinkwater bedeeld worden. Deze informatie wordt door de gemeenten bezorgd en op regelmatige basis geüpdatet. Bij de uitdeling van het nooddrinkwater is het de taak van de gemeenten om het terrein te ontruimen en nadars te voorzien.

De plaatsen liggen centraal in een dichtbevolkt gebied per 7000 inwoners. Ze moeten goed bereikbaar zijn met liefst twee toegangswegen (in en uit) en op een verhard terrein met voldoende parkeermogelijkheden dat geschikt en berijdbaar is voor transport van 40 ton. Om de installatie te kunnen bedienen moet er ook stroom aanwezig zijn, alsook een opslagruimte (liefst met enige sociale controle).

De rol van de burgers

AquaFlanders staat voor gezond, kwaliteitsvol, betaalbaar, duurzaam en integraal over de ganse keten beheerd water voor iedereen in Vlaanderen. Het water dat uit onze kraan komt, is van uitstekende kwaliteit en is het resultaat van vele inspanningen. De waterbedrijven brengen het water tot bij de consument. Zij controleren het water regelmatig, zodat het voldoet aan strenge kwaliteitsnormen.

Met het oog op de kwaliteitsgarantie is het ook de plicht van de abonnees om te zorgen dat de binneninstallatie voldoet aan de richtlijnen. De binneninstallatie van de klant is een erg belangrijk onderdeel in de watertoevoer. Bij een verkeerde keuze van materialen, een verkeerde installatie van apparaten of een slecht onderhoud ervan, kunnen er problemen optreden. Het waterverkoopreglement (AWVR) omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de waterbedrijven en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen. Het AWVR legt ook een verplichte keuring op van de binneninstallatie. De doelstelling van de keuring van de binneninstallatie is de bescherming van de volksgezondheid. Door de keuring voorkomt men kwaliteitsproblemen of andere problemen met het leidingwater ten gevolge van terugvloeiing in de binneninstallatie of naar het openbaar
waterdistributienetwerk. Door een gebrek aan een goede terugslagbeveiliging ter hoogte van de watermeter kan immers het openbaar waterdistributienetwerk zelf besmet worden. Meer info omtrent de keuringen van de huishoudelijke binneninstallatie vindt u op deze link.

Heeft u vragen over de waterkwaliteit? Misschien vindt u één van de antwoorden op https://www.kraanwater.be/faq. Staat uw antwoord hier niet tussen, neem dan gerust contact op met uw waterbedrijf. Ze helpen u graag verder.

Strip nooddrinkwater

Veelgestelde vragen

Hoe contacteren de waterbedrijven de burgers?
Zijn er kosten verbonden aan de interventies van de waterbedrijven?
Wanneer wordt nooddrinkwater ingezet?
Hebben lokale besturen inspraak over de inhoud van de berichtgeving aan de burgers?
Kan het nooddrinkwater ook ingezet worden bij een calamiteit op een evenement?
Moet de gemeente zelf personeel inzetten tijdens de bedeling van het noodddrinkwater?
Waarom moeten de gemeenten op voorhand hun locaties doorgeven? Als er een calamiteit zich voordoet, kan men op de dag zelf niet bepalen waar het nooddrinkwater bedeeld wordt?
Is het niet de bedoeling dat de gemeente de 'gemeentelijke fase' afkondigt bij drinkwatercalamiteiten in overeenstemming met het KB noodplanning?