Benchmarkrapport Asset Management

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Deze benchmarks worden georganiseerd binnen AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Daarbij worden de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. Intussen publiceert de watersector haar vijfde en zesde benchmarkrapport: Nieuwe Aftakkingen en Asset Management.

Dergelijk procesbenchmark omvat enerzijds een meting van een aantal vastgelegde KPI’s en anderzijds een maturiteitsmeting van het proces zelf. De uittekening van deze processen gebeurt in nauwe samenwerking met de WaterRegulator en met de steun van procesbegeleider KPMG. In de voorbije jaren zijn dergelijke procesbenchmarks op sectorniveau steeds een bijzonder boeiende oefening gebleken, waarbij de waterbedrijven niet enkel de eigen processen onder de loep nemen maar ook leren van elkaars processen.

Asset Management

Om op lange termijn de betrouwbaarheid te garanderen door een weloverwogen beleid rond netvernieuwing en netonderhoud, is een goed asset management vereist. In de benchmark Asset Management bekijkt de sector, samen met de WaterRegulator, hoe het distributienet voor kraanwater wordt beheerd en wordt nagegaan welke de meest optimale aanpak is. Het Vlaamse drinkwaternet bevindt zich in een goede toestand en de waterbedrijven anticiperen op de veroudering van de netten om de betrouwbaarheid van het drinkwater te garanderen. De Vlaamse watersector is één van de allereerste die een procesbenchmark heeft opgesteld voor het meten van het beheer van de drinkwaternetten.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten