Benchmarkrapport Nieuwe Aftakkingen

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Deze benchmarks worden georganiseerd binnen AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Daarbij worden de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. Intussen publiceert de watersector haar vijfde en zesde benchmarkrapport: Nieuwe Aftakkingen en Asset Management.

Dergelijk procesbenchmark omvat enerzijds een meting van een aantal vastgelegde KPI’s en anderzijds een maturiteitsmeting van het proces zelf. De uittekening van deze processen gebeurt in nauwe samenwerking met de WaterRegulator en met de steun van procesbegeleider KPMG. In de voorbije jaren zijn dergelijke procesbenchmarks op sectorniveau steeds een bijzonder boeiende oefening gebleken, waarbij de waterbedrijven niet enkel de eigen processen onder de loep nemen maar ook leren van elkaars processen.

Nieuwe Aftakkingen

In de benchmark ‘Nieuwe Aftakkingen’ werd het volledige proces voor de realisatie van een nieuwe drinkwateraftakking, van de aanvraag door de klant tot de indienststelling ervan, onder de loep genomen. Zo werden onder meer de doorlooptijden, de leveringsomvang per bedrijf en de kostprijs aan de klant naast elkaar gelegd. Daarbij werden er enkele relevante KPI’s bepaald en een maturiteitsscore uitgewerkt, aan de hand waarvan elk waterbedrijf dit proces kan optimaliseren. Zo bleek onder meer dat wanneer de klant de mogelijkheid heeft om de aanvraag elektronisch in te dienen via de website, de doorlooptijden sterk gereduceerd kunnen worden. Ook werd duidelijk dat de leveringsomvang van het basispakket varieert per waterbedrijf, waardoor ook de standaardprijs niet uniform is. Wanneer men wil komen tot een uniforme standaardprijs voor nieuwe aftakkingen, vraagt dit dan ook om het aligneren van de leveringsomvang.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten