Benchmarkrapport klachtenbehandeling

De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar en nemen ze onder de loep.

Voor de analyse van het proces klachtenbehandeling hebben de waterbedrijven grote inspanningen geleverd rond datacollectie en rapportering. Zij hebben echter niet op de resultaten van de studie gewacht om initiatieven te nemen om het proces klachtenbehandeling bij te sturen.

In deze benchmark wordt voor enkele parameters van het proces klachtenbehandeling een verbeterpotentieel vastgesteld dat door de sector ter harte zal genomen worden. Rekening houdend met het aantal klachten per waterbedrijf, kunnen er initiatieven worden genomen om de klant beter te informeren over het proces en kunnen er inspanningen worden geleverd om de interne verwerkingstijd van een klacht verder te reduceren. Ook op het vlak van procesmaturiteit is er op sectorniveau voor dit proces nog ruimte voor verbetering.

Het volledige rapport kan je hieronder bekijken.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten