Facilitator

AquaFlanders vergroot de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde acties door de samenwerking tussen de stakeholders van het integrale waterbeheer te stimuleren. We streven naar complementariteit, optimaliseren informatie-doorstroming en afstemming, bevorderen initiatieven, stimuleren innovatie en verspreiden kennis.

Door het faciliteren van capaciteitsopbouw bij onze leden werken we aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam, eigentijds en toekomstgericht waterbeleid. Door overleg, ervaringsuitwisseling, onderzoek, communicatie, kennisopbouw en dienstverlening ondersteunen we onze leden en helpen we zo om de watergerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen op Vlaams en lokaal niveau te bereiken.

Binnen AquaFlanders zijn een 20-tal thematische werkgroepen actief waarin experts vanuit de waterbedrijven en rioolbeheerders zetelen. De interne informatiedoorstroom gebeurt via een ledenplatform en via een rapportering naar de clustervoorzitters, die in het directiecomité zetelen.

In deze werkgroepen:

  • delen de experts hun kennis en ervaringen
  • werken de experts onderzoeken en innovatieve projecten uit
  • nemen de experts gezamenlijke initiatieven en campagnes
  • stellen de waterbedrijven hun dienstverlening onderling af
  • worden gezamenlijke standpunten opgesteld vanuit de sector
  • voeren de experts procesbenchmarks uit op sectorniveau. Zo publiceerden we intussen een hele reeks benchmarkrapporten van de watersector Publicatie van becnhmarkrapporten
  • worden afspraken gemaakt met betrekking tot de onderlinge nauwe samenwerking tussen de waterbedrijven
  • worden er ook afspraken gemaakt met externe partners, waaronder Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), Vlario, KWR, Aquawal, Vewin

De rol van facilitator die AquaFlanders vervult, vormt niet alleen de basis voor heel wat initiatieven vanuit de sector. Het is ook op basis van de input vanuit de werkgroepen dat onze organisatie de invulling van de andere vijf rollen vormgeeft.